地藏经

地藏经全文,地藏经读诵,地藏经讲解,地藏菩萨本愿经,读地藏经的好处,地藏经注音

地藏经注音(卷上)

admin2021-03-21104

地藏菩萨本愿经卷上

tánɡ yú tián ɡuó sān zànɡ shā mén shí chā nán tuó yì

唐于阗国三藏沙门实叉难陀译

 

dāo lì tiān ɡōnɡ shén tōnɡ pǐn dì yī

忉利天宫神通品第一

 

rú shì wǒ wén 。 yī shí fó zài dāo lì tiān ,

如 是 我 闻。 一 时 佛 在 忉 利 天 ,

wèi mǔ shuō fǎ 。 ěr shí shí fānɡ wú liànɡ shì jiè

为 母 说 法 。 尔 时 十 方 无 量 世 界 

, bù kě shuō bù kě shuō yī qiè zhū fó , jí

, 不 可 说 不 可 说 一 切 诸 佛 , 及

dà pú sà mó hē sà , jiē lái jí huì 。 zàn

大 菩 萨 摩 诃 萨 , 皆 来 集 会。 赞

tàn shì jiā móu ní fó , nénɡ yú wǔ zhuó è shì

叹 释 迦 牟 尼 佛 , 能 于 五 浊 恶 世 

, xiàn bù kě sī yì dà zhì huì shén tōnɡ zhī lì

, 现 不 可 思 议 大 智 慧 神 通 之 力

, tiáo fú ɡānɡ qiánɡ zhònɡ shēnɡ , zhī kǔ yào fǎ ,

, 调 伏 刚 强 众 生, 知 苦 乐 法 ,

ɡè qiǎn shì zhě , wèn xùn shì zūn 。 

各 遣 侍 者, 问 讯 世 尊 。 

shì shí , rú lái hán xiào , fànɡ bǎi qiān wàn yì

是 时, 如 来 含 笑, 放 百 千 万 亿

dà ɡuānɡ mínɡ yún , suǒ wèi dà yuán mǎn ɡuānɡ mínɡ yún

大 光 明 云, 所 谓 大 圆 满 光 明 云 

、 dà cí bēi ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà zhì huì ɡuānɡ mínɡ

、 大 慈 悲 光 明 云 、 大 智 慧 光 明 

yún 、 dà bō rě ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà sān mèi ɡuānɡ

云 、大 般 若 光 明 云 、 大 三 昧 光 

mínɡ yún 、 dà jí xiánɡ ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà fú dé

明 云 、 大 吉 祥 光 明 云 、 大 福 德

ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà ɡōnɡ dé ɡuānɡ mínɡ yún 、 dà ɡuī

光 明 云 、 大 功 德 光 明 云 、 大 归 

yī ɡuānɡ mínɡ yún、 dà zàn tàn ɡuānɡ mínɡ yún , fànɡ

依 光 明 云 、 大 赞 叹 光 明 云  ,放 

rú shì děnɡ bù kě shuō ɡuānɡ mínɡ yún yǐ 。 yòu chū

如 是 等 不 可 说 光 明 云 已 。 又 出 

zhǒnɡ zhǒnɡ wēi miào zhī yīn , suǒ wèi tán bō luó mì

种 种 微 妙 之 音, 所 谓 檀 波 罗 蜜

yīn 、 shī bō luó mì yīn 、 chàn tí bō luó mì

音 、尸 波 罗 蜜 音 、 羼 提 波 罗 蜜

yīn 、 pí lí yē bō luó mì yīn 、 chán bō luó

音 、毗 离 耶 波 罗 蜜 音 、 禅 波 罗 

mì yīn 、 bō rě bō luó mì yīn 、 cí bēi yīn

蜜 音 、 般 若 波 罗 蜜 音 、 慈 悲 音 

、 xǐ shě yīn 、 xiè tuō yīn 、 wú lòu yīn 、

、 喜 舍 音 、 解 脱 音 、 无 漏 音 、

zhì huì yīn 、 dà zhì huì yīn 、 shī zǐ hǒu yīn

智 慧 音 、 大 智 慧 音 、 师 子 吼 音 

、 dà shī zǐ hǒu yīn 、 yún léi yīn 、 dà yún léi yīn 。

、 大 师 子 吼 音 、 云 雷 音 、 大 云 雷 音 。 

chū rú shì děnɡ bù kě shuō bù kě shuō yīn yǐ ,

出 如 是 等 不 可 说 不 可 说 音 已 ,

suō pó shì jiè , jí tā fānɡ ɡuó tǔ , yǒu wú

娑 婆 世 界, 及 他 方 国 土 , 有 无

liànɡ yì tiān lónɡ ɡuǐ shén , yì jí dào dāo lì tiān

量 亿 天 龙 鬼 神, 亦 集 到 忉 利 天 

ɡōnɡ , suǒ wèi sì tiān wánɡ tiān 、 dāo lì tiān 、

宫, 所 谓 四 天 王 天 、 忉 利 天 、

xū yàn mó tiān 、 dōu shuài tuó tiān 、 huà lè tiān

须 焰 摩 天 、 兜 率 陀 天 、 化 乐 天 

、 tā huà zì zài tiān 、 fàn zhònɡ tiān 、 fàn fǔ

、 他 化 自 在 天 、 梵 众 天 、 梵 辅

tiān 、 dà fàn tiān 、 shǎo ɡuānɡ tiān 、 wú liànɡ ɡuānɡ

天 、 大 梵 天 、 少 光 天 、 无 量 光 

tiān 、 ɡuānɡ yīn tiān 、 shǎo jìnɡ tiān 、 wú liànɡ jìnɡ

天 、 光 音 天 、 少 净 天 、 无 量 净 

tiān 、 biàn jìnɡ tiān 、 fú shēnɡ tiān 、 fú ài tiān

天 、 遍 净 天 、 福 生 天 、 福 爱 天 

、 ɡuǎnɡ ɡuǒ tiān 、 wú xiǎnɡ tiān 、 wú fán tiān 、

、 广 果 天 、 无 想 天 、 无 烦 天 、

wú rè tiān 、 shàn jiàn tiān 、 shàn xiàn tiān 、 sè

无 热 天 、 善 见 天 、 善 现 天 、 色

jiū jìnɡ tiān 、 mó xī shǒu luó tiān 、 nǎi zhì fēi

究 竟 天 、 摩 醯 首 罗 天 、 乃 至 非 

xiǎnɡ fēi fēi xiǎnɡ chù tiān , yī qiè tiān zhònɡ 、 lónɡ

想 非 非 想 处 天, 一 切 天 众 、 龙 

zhònɡ 、 ɡuǐ shén děnɡ zhònɡ , xī lái jí huì 。 fù

众 、 鬼 神 等 众, 悉 来 集 会。 复

yǒu tā fānɡ ɡuó tǔ , jí suō pó shì jiè , hǎi

有 他 方 国 土 , 及 娑 婆 世 界, 海 

shén 、 jiānɡ shén 、 hé shén 、 shù shén 、 shān shén

神 、 江 神 、 河 神 、 树 神 、 山 神 

、 dì shén 、 chuān zé shén 、 miáo jià shén 、 zhòu

、 地 神 、 川 泽 神 、 苗 稼 神 、 昼 

shén 、 yè shén 、 kōnɡ shén 、 tiān shén 、 yǐn shí

神 、 夜 神 、 空 神 、 天 神 、 饮 食 

shén 、 cǎo mù shén , rú shì děnɡ shén , jiē lái jí huì。

神 、 草 木 神, 如 是 等 神, 皆 来 集 会。

fù yǒu tā fānɡ ɡuó tǔ , jí suō pó shì jiè ,

复 有 他 方 国 土 , 及 娑 婆 世 界,

zhū dà ɡuǐ wánɡ 。 suǒ wèi : è mù ɡuǐ wánɡ 、

诸 大 鬼 王。 所 谓 : 恶 目 鬼 王 、

dàn xuè ɡuǐ wánɡ 、 dàn jīnɡ qì ɡuǐ wánɡ 、 dàn tāi

啖 血 鬼 王 、 啖 精 气 鬼 王 、 啖 胎 

luǎn ɡuǐ wánɡ 、 xínɡ bìnɡ ɡuǐ wánɡ 、 shè dú ɡuǐ wánɡ

卵 鬼 王 、 行 病 鬼 王 、 摄 毒 鬼 王 

、 cí xīn ɡuǐ wánɡ 、 fú lì ɡuǐ wánɡ 、 dà ài

、 慈 心 鬼 王 、 福 利 鬼 王 、 大 爱

jìnɡ ɡuǐ wánɡ , rú shì děnɡ ɡuǐ wánɡ , jiē lái jí huì。

敬 鬼 王, 如 是 等 鬼 王, 皆 来 集 会 。 

ěr shí shì jiā móu ní fó 、 ɡào wén shū shī lì

尔 时 释 迦 牟 尼 佛 、 告 文 殊 师 利

fǎ wánɡ zǐ pú sà mó hē sà : rǔ ɡuān shì yī

法 王 子 菩 萨 摩 诃 萨 : 汝 观 是 一

qiē zhū fó pú sà jí tiān lónɡ ɡuǐ shén , cǐ shì

切 诸 佛 菩 萨 及 天 龙 鬼 神, 此 世 

jiè 、 tā shì jiè , cǐ ɡuó tǔ 、 tā ɡuó tǔ

界 、 他 世 界, 此 国 土 、 他 国 土

, rú shì jīn lái jí huì dào dāo lì tiān zhě ,

, 如 是 今 来 集 会 到 忉 利 天 者,

rǔ zhī shù fǒu ? wén shū shī lì bái fó yán :

汝 知 数 不 ? 文 殊 师 利 白 佛 言 :

shì zūn , ruò yǐ wǒ shén lì , qiān jié cè duó

世 尊, 若 以 我 神 力 , 千 劫 测 度 

, bù nénɡ dé zhī 。 

, 不 能 得 知 。 

fó ɡào wén shū shī lì : wú yǐ fó yǎn ɡuān ɡù

佛 告 文 殊 师 利 : 吾 以 佛 眼 观 故

, yóu bú jìn shù 。 cǐ jiē shì dì zànɡ pú sà

, 犹 不 尽 数。 此 皆 是 地 藏 菩 萨

jiǔ yuǎn jié lái , yǐ dù 、 dānɡ dù 、 wèi dù

久 远 劫 来, 已 度 、 当 度 、 未 度

, yǐ chénɡ jiù 、 dānɡ chénɡ jiù 、 wèi chénɡ jiù 。

, 已 成 就 、 当 成 就 、 未 成 就 。

wén shū shī lì bái fó yán : shì zūn , wǒ yǐ

文 殊 师 利 白 佛 言 : 世 尊, 我 已

ɡuò qù jiǔ xiū shàn ɡēn 、 zhènɡ wú ài zhì 。 wén

过 去 久 修 善 根 、 证 无 碍 智。 闻 

fó suǒ yán , jí dānɡ xìn shòu 。 xiǎo ɡuǒ shēnɡ wén

佛 所 言, 即 当 信 受。 小 果 声 闻 

、 tiān lónɡ bá bù 、 jí wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ

、 天 龙 八 部 、 及 未 来 世 诸 众 生 

děnɡ , suī wén rú lái chénɡ shí zhī yǔ , bì huái

等, 虽 闻 如 来 诚 实 之 语 , 必 怀 

yí huò 。 shè shǐ dǐnɡ shòu , wèi miǎn xìnɡ bànɡ 。

疑 惑。 设 使 顶 受, 未 免 兴 谤 。

wéi yuàn shì zūn 、 ɡuǎnɡ shuō dì zànɡ pú sà mó hē

唯 愿 世 尊 、 广 说 地 藏 菩 萨 摩 诃

sà , yīn dì zuò hé xínɡ ? lì hé yuàn ? ér

萨 , 因 地 作 何 行 ? 立 何 愿 ? 而

nénɡ chénɡ jiù bù sī yì shì 。 

能 成 就 不 思 议 事 。 

fó ɡào wén shū shī lì : pì rú sān qiān dà qiān

佛 告 文 殊 师 利 : 譬 如 三 千 大 千 

shì jiè suǒ yǒu cǎo mù cónɡ lín 、 dào má zhú wěi

世 界 所 有 草 木 丛 林 、 稻 麻 竹 苇 

、 shān shí wēi chén , yī wù yī shù , zuò yī

、 山 石 微 尘, 一 物 一 数, 作 一

hénɡ hé ; yī hénɡ hé shā , yī shā yī jiè ;

恒 河 ; 一 恒 河 沙, 一 沙 一 界 ;

yī jiè zhī nèi 、 yī chén yī jié , yī jié zhī

一 界 之 内 、 一 尘 一 劫, 一 劫 之 

nèi , suǒ jī chén shù , jìn chōnɡ wéi jié , dì

内 , 所 积 尘 数, 尽 充 为 劫 , 地

zànɡ pú sà zhènɡ shí dì ɡuǒ wèi yǐ lái , qiān bèi

藏 菩 萨 证 十 地 果 位 以 来, 千 倍 

duō yú shànɡ yù 。 hé kuànɡ dì zànɡ pú sà zài shēnɡ

多 于 上 喻 。 何 况 地 藏 菩 萨 在 声 

wén 、 pì zhī fó dì 。 wén shū shī lì , cǐ

闻 、 辟 支 佛 地 。 文 殊 师 利 , 此

pú sà wēi shén shì yuàn , bù kě sī yì 。 ruò

菩 萨 威 神 誓 愿, 不 可 思 议 。 若 

wèi lái shì , yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén ,

未 来 世, 有 善 男 子 、 善 女 人,

wén shì pú sà mínɡ zi , huò zàn tàn 、 huò zhān

闻 是 菩 萨 名 字 , 或 赞 叹 、 或 瞻 

lǐ 、 huò chēnɡ mínɡ 、 huò ɡònɡ yǎnɡ , nǎi zhì cǎi

礼 、 或 称 名 、 或 供 养, 乃 至 彩 

huà kè lòu sù qī xínɡ xiànɡ , shì rén dānɡ dé bǎi

画 刻 镂 塑 漆 形 像, 是 人 当 得 百

fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān , yǒnɡ bú duò è dào 。

返 生 于 三 十 三 天, 永 不 堕 恶 道 。

wén shū shī lì , shì dì zànɡ pú sà mó hē sà

文 殊 师 利 , 是 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨

, yú ɡuò qù jiǔ yuǎn bù kě shuō 、 bù kě shuō

, 于 过 去 久 远 不 可 说 、 不 可 说 

jié qián , shēn wéi dà zhǎnɡ zhě zǐ 。 shí shì yǒu

劫 前, 身 为 大 长 者 子 。 时 世 有 

fó , hào yuē shī zǐ fèn xùn jù zú wàn xínɡ rú

佛 , 号 曰 师 子 奋 迅 具 足 万 行 如

lái 。 shí zhǎnɡ zhě zǐ , jiàn fó xiànɡ hǎo , qiān

来 。 时 长 者 子 , 见 佛 相 好, 千 

fú zhuānɡ yán , yīn wèn bǐ fó : zuò hé xínɡ yuàn

福 庄 严, 因 问 彼 佛 : 作 何 行 愿 

, ér dé cǐ xiànɡ ? shí shī zǐ fèn xùn jù zú

, 而 得 此 相 ? 时 师 子 奋 迅 具 足

wàn xínɡ rú lái ɡào zhǎnɡ zhě zǐ : yù zhènɡ cǐ shēn

万 行 如 来 告 长 者 子 : 欲 证 此 身 

, dānɡ xū jiǔ yuǎn dù tuō yī qiè shòu kǔ zhònɡ shēnɡ

, 当 须 久 远 度 脱 一 切 受 苦 众 生 

。 wén shū shī lì ! shí zhǎnɡ zhě zǐ , yīn fā

。 文 殊 师 利 ! 时 长 者 子 , 因 发

yuàn yán : wǒ jīn jìn wèi lái jì bù kě jì jié

愿 言 : 我 今 尽 未 来 际 不 可 计 劫 

, wèi shì zuì kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ , ɡuǎnɡ shè fānɡ

, 为 是 罪 苦 六 道 众 生, 广 设 方 

biàn , jìn lìnɡ jiě tuō , ér wǒ zì shēn , fānɡ

便, 尽 令 解 脱, 而 我 自 身, 方 

chénɡ fó dào 。 yǐ shì yú bǐ fó qián , lì sī

成 佛 道。 以 是 于 彼 佛 前, 立 斯

dà yuàn , yú jīn bǎi qiān wàn yì nuó yóu tā bú

大 愿, 于 今 百 千 万 亿 那 由 他 不

kě shuō jié , shànɡ wéi pú sà 。

可 说 劫, 尚 为 菩 萨 。

yòu yú ɡuò qù , bù kě sī yì ā sēnɡ qí jié

又 于 过 去 , 不 可 思 议 阿 僧 祇 劫 

, shí shì yǒu fó , hào yuē júe huá dìnɡ zì zài

, 时 世 有 佛 , 号 曰 觉 华 定 自 在 

wánɡ rú lái , bǐ fó shòu mìnɡ , sì bǎi qiān wàn

王 如 来, 彼 佛 寿 命, 四 百 千 万 

yì ā sēnɡ qí jié 。 xiànɡ fǎ zhī zhōnɡ , yǒu yī

亿 阿 僧 祇 劫。 像 法 之 中, 有 一

pó luó mén nǚ , sù fú shēn hòu , zhònɡ suǒ qīn

婆 罗 门 女 , 宿 福 深 厚, 众 所 钦 

jìnɡ ; xínɡ zhù zuò wò , zhū tiān wèi hù 。 qí

敬 ; 行 住 坐 卧 , 诸 天 卫 护 。 其

mǔ xìn xié , chánɡ qīnɡ sān bǎo 。 

母 信 邪, 常 轻 三 宝 。 

shì shí shènɡ nǚ ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn , quàn yòu qí mǔ

是 时 圣 女 广 设 方 便 , 劝 诱 其 母

, lìnɡ shēnɡ zhènɡ jiàn , ér cǐ nǚ mǔ , wèi quán

, 令 生 正 见, 而 此 女 母 , 未 全 

shēnɡ xìn 。 bù jiǔ mìnɡ zhōnɡ , hún shén duò zài wú

生 信。 不 久 命 终, 魂 神 堕 在 无

wú jiàn dì yù 。 shí pó luó mén nǚ , zhī mǔ zài

间 地 狱 。 时 婆 罗 门 女 , 知 母 在 

shì , bú xìn yīn ɡuǒ 。 jì dānɡ suí yè , bì

世 , 不 信 因 果。 计 当 随 业 , 必

shēnɡ è qù 。 suí mài jiā zhái , ɡuǎnɡ qiú xiānɡ huā

生 恶 趣 。 遂 卖 家 宅, 广 求 香 华 

, jí zhū ɡònɡ jù , yú xiān fó tǎ sì , dà

, 及 诸 供 具 , 于 先 佛 塔 寺 , 大

xìnɡ ɡònɡ yǎnɡ 。 jiàn júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái

兴 供 养。 见 觉 华 定 自 在 王 如 来 

, qí xínɡ xiànɡ zài yī sì zhōnɡ , sù huà wēi rónɡ

, 其 形 像 在 一 寺 中, 塑 画 威 容 

, duān yán bì bèi 。 shí pó luó mén nǚ , zhān

, 端 严 毕 备。 时 婆 罗 门 女 , 瞻 

lǐ zūn rónɡ , bèi shēnɡ jìnɡ yǎnɡ 。 sī zì niàn yán

礼 尊 容, 倍 生 敬 仰。 私 自 念 言 

: fó mínɡ dà júe , jù yī qiè zhì 。 ruò zài

: 佛 名 大 觉, 具 一 切 智。 若 在 

shì shí , wǒ mǔ sǐ hòu , tǎnɡ lái wèn fó ,

世 时, 我 母 死 后, 倘 来 问 佛 ,

bì zhī chù suǒ 。 shí pó luó mén nǚ , chuí qì

必 知 处 所。 时 婆 罗 门 女 , 垂 泣

liánɡ jiǔ , zhān liàn rú lái 。 hū wén kōnɡ zhōnɡ shēnɡ

良 久, 瞻 恋 如 来。 忽 闻 空 中 声 

yuē : qì zhě shènɡ nǚ , wù zhì bēi āi , wǒ

曰 : 泣 者 圣 女 , 勿 至 悲 哀 , 我

jīn shì rǔ mǔ zhī qù chù 。 pó luó mén nǚ hé

今 示 汝 母 之 去 处。 婆 罗 门 女 合

zhǎnɡ xiànɡ kōnɡ , ér bái kōnɡ yuē : shì hé shén dé

掌 向 空, 而 白 空 曰 : 是 何 神 德

, kuān wǒ yōu lǜ 。 wǒ zì shī mǔ yǐ lái ,

, 宽 我 忧 虑 。 我 自 失 母 以 来,

zhòu yè yì liàn , wú chù kě wèn zhī mǔ shēnɡ jiè

昼 夜 忆 恋, 无 处 可 问 知 母 生 界 

。 shí kōnɡ zhōnɡ yǒu shēnɡ , zài bào nǚ yuē : wǒ

。 时 空 中 有 声, 再 报 女 曰 : 我

shì rǔ suǒ zhān lǐ zhě , ɡuò qù júe huá dìnɡ zì

是 汝 所 瞻 礼 者, 过 去 觉 华 定 自

zài wánɡ rú lái , jiàn rǔ yì mǔ , bèi yú chánɡ

在 王 如 来, 见 汝 忆 母 , 倍 于 常 

qínɡ zhònɡ shēnɡ zhī fèn , ɡù lái ɡào shì 。 pó luó

情 众 生 之 分, 故 来 告 示。 婆 罗 

mén nǚ wén cǐ shēnɡ yǐ , jǔ shēn zì pū , zhī

门 女 闻 此 声 已 , 举 身 自 扑 , 肢 

jiě jiē sǔn 。 zuǒ yòu fú shì , liánɡ jiǔ fānɡ sū

节 皆 损。 左 右 扶 侍, 良 久 方 苏

。 ér bái kōnɡ yuē : yuàn fó cí mǐn , sù shuō

。 而 白 空 曰 : 愿 佛 慈 愍, 速 说 

wǒ mǔ shēnɡ jiè , wǒ jīn shēn xīn , jiānɡ sǐ bú

我 母 生 界, 我 今 身 心, 将 死 不

jiǔ 。 shí júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái , ɡào

久 。 时 觉 华 定 自 在 王 如 来 , 告 

shènɡ nǚ yuē : rǔ ɡònɡ yǎnɡ bì , dàn zǎo fǎn shè

圣 女 曰 : 汝 供 养 毕 , 但 早 返 舍 

, duān zuò sī wéi wú zhī mínɡ hào , jí dānɡ zhī

, 端 坐 思 惟 吾 之 名 号, 即 当 知 

mǔ suǒ shēnɡ qù chù 。 

母 所 生 去 处 。 

shí pó luó mén nǚ xún lǐ fó yǐ , jí ɡuī qí

时 婆 罗 门 女 寻 礼 佛 已 , 即 归 其

shè 。 yǐ yì mǔ ɡù , duān zuò niàn júe huá dìnɡ

舍 。 以 忆 母 故 , 端 坐 念 觉 华 定 

zì zài wánɡ rú lái 。 jīnɡ yī rì yī yè , hū

自 在 王 如 来。 经 一 日 一 夜 , 忽

jiàn zì shēn dào yī hǎi biān 。 qí shuǐ yǒnɡ fèi ,

见 自 身 到 一 海 边。 其 水 涌 沸,

duō zhū è shòu , jìn fù tiě shēn , fēi zǒu hǎi

多 诸 恶 兽, 尽 复 铁 身, 飞 走 海 

shànɡ , dōnɡ xi chí zhú 。 jiàn zhū nán zǐ nǚ rén

上, 东 西 驰 逐。 见 诸 男 子 女 人 

, bǎi qiān wàn shù , chū mò hǎi zhōnɡ , bèi zhū

, 百 千 万 数, 出 没 海 中, 被 诸 

è shòu zhēnɡ qǔ shí dàn 。 yòu jiàn yè chā , qí

恶 兽 争 取 食 啖。 又 见 夜 叉, 其

xínɡ ɡè yì , huò duō shǒu duō yǎn 、 duō zú duō

形 各 异 , 或 多 手 多 眼 、 多 足 多 

tóu 、 kǒu yá wài chū , lì rèn rú jiàn 。 qū

头 、 口 牙 外 出, 利 刃 如 剑。 驱

zhū zuì rén , shǐ jìn è shòu , fù zì bó jué

诸 罪 人, 使 近 恶 兽, 复 自 搏 攫 

, tóu zú xiānɡ jiù 。 qí xínɡ wàn lèi , bù ɡǎn

, 头 足 相 就。 其 形 万 类, 不 敢 

jiǔ shì 。 shí pó luó mén nǚ , yǐ niàn fó lì

久 视。 时 婆 罗 门 女 , 以 念 佛 力

ɡù , zì rán wú jù 。 yǒu yī ɡuǐ wánɡ , mínɡ

故 , 自 然 无 惧 。 有 一 鬼 王, 名 

yuē wú dú , qǐ shǒu lái yínɡ , bái shènɡ nǚ yuē

曰 无 毒 , 稽 首 来 迎, 白 圣 女 曰 

: shàn zāi , pú sà , hé yuán lái cǐ ? shí

: 善 哉, 菩 萨 , 何 缘 来 此 ? 时 

pó luó mén nǚ wèn ɡuǐ wánɡ yuē : cǐ shì hé chù

婆 罗 门 女 问 鬼 王 曰 : 此 是 何 处 

? wú dú dá yuē : cǐ shì dà tiě wéi shān xī

? 无 毒 答 曰 : 此 是 大 铁 围 山 西

miàn dì yī chónɡ hǎi 。 shènɡ nǚ wèn yuē : wǒ wén

面 第 一 重 海。 圣 女 问 曰 : 我 闻 

tiě wéi zhī nèi , dì yù zài zhōnɡ , shì shì shí

铁 围 之 内, 地 狱 在 中, 是 事 实 

fǒu ? wú dú dá yuē : shí yǒu dì yù 。 shènɡ

否 ? 无 毒 答 曰 : 实 有 地 狱 。 圣 

nǚ wèn yuē : wǒ jīn yún hé dé dào yù suǒ ?

女 问 曰 : 我 今 云 何 得 到 狱 所 ?

wú dú dá yuē : ruò fēi wēi shén , jí xū yè

无 毒 答 曰 : 若 非 威 神, 即 须 业

lì , fēi cǐ èr shì , zhōnɡ bù nénɡ dào 。 shènɡ

力 , 非 此 二 事, 终 不 能 到。 圣 

nǚ yòu wèn : cǐ shuǐ hé yuán , ér nǎi yǒnɡ fèi

女 又 问 : 此 水 何 缘, 而 乃 涌 沸 

, duō zhū zuì rén , jí yǐ è shòu ? wú dú

, 多 诸 罪 人, 及 以 恶 兽 ? 无 毒

dá yuē : cǐ shì yán fú tí zào è zhònɡ shēnɡ ,

答 曰 : 此 是 阎 浮 提 造 恶 众 生 ,

xīn sǐ zhī zhě , jīnɡ sì shí jiǔ rì hòu , wú

新 死 之 者, 经 四 十 九 日 后, 无

rén jì sì , wèi zuò ɡōnɡ dé , jiù bá kǔ nàn

人 继 嗣 , 为 作 功 德 , 救 拔 苦 难 

, shēnɡ shí yòu wú shàn yīn 。 dānɡ jù běn yè suǒ

, 生 时 又 无 善 因。 当 据 本 业 所 

ɡǎn dì yù , zì rán xiān dù cǐ hǎi 。 hǎi dōnɡ

感 地 狱 , 自 然 先 渡 此 海。 海 东 

shí wàn yóu xún , yòu yǒu yì hǎi , qí kǔ bèi

十 万 由 旬, 又 有 一 海, 其 苦 倍 

cǐ 。 bǐ hǎi zhī dōnɡ , yòu yǒu yī hǎi , qí

此 。 彼 海 之 东, 又 有 一 海, 其

kǔ fù bèi 。 sān yè è yīn zhī suǒ zhāo ɡǎn ,

苦 复 倍。 三 业 恶 因 之 所 招 感,

ɡònɡ hào yè hǎi , qí chù shì yě 。 shènɡ nǚ yòu

共 号 业 海, 其 处 是 也 。 圣 女 又 

wèn ɡuǐ wánɡ wú dú yuē : dì yù hé zài ? wú

问 鬼 王 无 毒 曰 : 地 狱 何 在 ? 无

dú dá yuē : sān hǎi zhī nèi , shì dà dì yù

毒 答 曰 : 三 海 之 内, 是 大 地 狱

, qí shù bǎi qiān , ɡè ɡè chā bié 。 suǒ wèi

, 其 数 百 千, 各 各 差 别。 所 谓 

dà zhě , jù yǒu shí bā 。 cì yǒu wǔ bǎi ,

大 者, 具 有 十 八 。 次 有 五 百,

kǔ dú wú liànɡ 。 cì yǒu qiān bǎi , yì wú liànɡ

苦 毒 无 量。 次 有 千 百, 亦 无 量 

kǔ 。 shènɡ nǚ yòu wèn dà ɡuǐ wánɡ yuē : wǒ mǔ

苦 。 圣 女 又 问 大 鬼 王 曰 : 我 母

sǐ lái wèi jiǔ , bù zhī hún shén dānɡ zhì hé qù

死 来 未 久, 不 知 魂 神 当 至 何 趣

? ɡuǐ wánɡ wèn shènɡ nǚ yuē : pú sà zhī mǔ ,

? 鬼 王 问 圣 女 曰 : 菩 萨 之 母 ,

zài shēnɡ xí hé háng yè ? shènɡ nǚ dá yuē : wǒ

在 生 习 何 行 业 ? 圣 女 答 曰 : 我

mǔ xié jiàn , jī huǐ sān bǎo 。 shè huò zàn xìn

母 邪 见, 讥 毁 三 宝。 设 或 暂 信 

, xuán yòu bú jìnɡ 。 sǐ suī rì qiǎn , wèi zhī

, 旋 又 不 敬。 死 虽 日 浅, 未 知 

shēnɡ chù 。 wú dú wèn yuē : pú sà zhī mǔ ,

生 处。 无 毒 问 曰 : 菩 萨 之 母 ,

xìnɡ shì hé děnɡ ? shènɡ nǚ dá yuē : wǒ fù wǒ

姓 氏 何 等 ? 圣 女 答 曰 : 我 父 我

mǔ , jù pó luó mén zhǒnɡ , fù hào shī luó shàn

母 , 俱 婆 罗 门 种, 父 号 尸 罗 善 

xiàn , mǔ hào yuè dì lì 。 wú dú hé zhǎnɡ qǐ

现, 母 号 悦 帝 利 。 无 毒 合 掌 启

pú sà yuē : yuàn shènɡ zhě què fǎn běn chù , wú

菩 萨 曰 : 愿 圣 者 却 返 本 处, 无

zhì yōu yì bēi liàn 。 yuè dì lì zuì nǚ , shēnɡ

至 忧 忆 悲 恋。 悦 帝 利 罪 女 , 生 

tiān yǐ lái , jīnɡ jīn sān rì 。 yún chénɡ xiào shùn

天 以 来, 经 今 三 日 。 云 承 孝 顺 

zhī zǐ , wèi mǔ shè ɡònɡ xiū fú , bù shī júe

之 子 , 为 母 设 供 修 福 , 布 施 觉 

huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái tǎ sì 。 fēi wéi pú

华 定 自 在 王 如 来 塔 寺 。 非 唯 菩

sà zhī mǔ , dé tuō dì yù , yīnɡ shì wú jiàn

萨 之 母 , 得 脱 地 狱 , 应 是 无 间 

zuì rén , cǐ rì xī dé shòu lè , jù tónɡ shēnɡ

罪 人, 此 日 悉 得 受 乐, 俱 同 生 

qì 。 ɡuǐ wánɡ yán bì , hé zhǎnɡ ér tuì 。 pó

讫 。 鬼 王 言 毕 , 合 掌 而 退。 婆

luó mén nǚ , xún rú mènɡ ɡuī 。 wù cǐ shì yǐ

罗 门 女 , 寻 如 梦 归。 悟 此 事 已

, biàn yú júe huá dìnɡ zì zài wánɡ rú lái tǎ xiànɡ

, 便 于 觉 华 定 自 在 王 如 来 塔 像 

zhī qián , lì hónɡ shì yuàn : yuàn wǒ jìn wèi lái

之 前, 立 弘 誓 愿 : 愿 我 尽 未 来 

jié , yīnɡ yǒu zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn

劫 , 应 有 罪 苦 众 生, 广 设 方 便 

, shǐ lìnɡ jiě tuō 。 

, 使 令 解 脱 。 

fó ɡào wén shū shī lì : shí ɡuǐ wánɡ wú dú zhě

佛 告 文 殊 师 利 : 时 鬼 王 无 毒 者 

, dānɡ jīn cái shǒu pú sà shì 。 pó luó mén nǚ

, 当 今 财 首 菩 萨 是。 婆 罗 门 女

zhě , jí dì zànɡ pú sà shì 。 

者 , 即 地 藏 菩 萨 是 。

 

fēn shēn jí huì pǐn dì èr 

分身集会品第二

 

ěr shí bǎi qiān wàn yì bù kě sī 、 bù kě yì

尔 时 百 千 万 亿 不 可 思 、 不 可 议

、 bù kě liánɡ 、 bù kě shuō wú liànɡ ā sēnɡ qí

、 不 可 量 、 不 可 说 无 量 阿 僧 祇 

shì jiè , suǒ yǒu dì yù chù , fēn shēn dì zànɡ

世 界, 所 有 地 狱 处, 分 身 地 藏 

pú sà , jù lái jí zài dāo lì tiān ɡōnɡ 。 yǐ

菩 萨 , 俱 来 集 在 忉 利 天 宫。 以

rú lái shén lì ɡù , ɡè yǐ fānɡ miàn , yǔ zhū

如 来 神 力 故 , 各 以 方 面, 与 诸 

dé jiě tuō cónɡ yè dào chū zhě , yì ɡè yǒu qiān

得 解 脱 从 业 道 出 者, 亦 各 有 千 

wàn yì nuó yóu tā shù , ɡònɡ chí xiānɡ huā , lái

万 亿 那 由 他 数, 共  持 香 华 , 来 

ɡònɡ yǎnɡ fó 。 bǐ zhū tónɡ lái děnɡ bèi , jiē yīn

供 养 佛 。 彼 诸 同 来 等 辈, 皆 因 

dì zànɡ pú sà jiào huà , yǒnɡ bú tuì zhuǎn yú ā 

地 藏 菩 萨 教 化, 永 不 退 转 于 阿

nòu duō luó sān miǎo sān pú tí 。 shì zhū zhònɡ děnɡ

耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 。 是 诸 众 等 

, jiǔ yuǎn jié lái , liú lànɡ shēnɡ sǐ , liù dào

, 久 远 劫 来, 流 浪 生 死 , 六 道 

shòu kǔ , zàn wú xiū xi 。 yǐ dì zànɡ pú sà

受 苦 , 暂 无 休 息 。 以 地 藏 菩 萨

ɡuǎnɡ dà cí bēi , shēn shì yuàn ɡù , ɡè huò ɡuǒ

广 大 慈 悲, 深 誓 愿 故 , 各 获 果 

zhènɡ 。 jì zhì dāo lì , xīn huái yǒnɡ yuè , zhān

证。 既 至 忉 利 , 心 怀 踊 跃, 瞻 

yǎnɡ rú lái , mù bú zàn shě 。 

仰 如 来, 目 不 暂 舍 。 

ěr shí , shì zūn shū jīn sè bì , mó bǎi qiān

尔 时, 世 尊 舒 金 色 臂 , 摩 百 千 

wàn yì bù kě sī 、 bù kě yì 、 bù kě liánɡ

万 亿 不 可 思 、 不 可 议 、 不 可 量 

、 bù kě shuō 、 wú liànɡ ā sēnɡ qí shì jiè zhū

、 不 可 说 、 无 量 阿 僧 祇 世 界 诸 

fēn shēn dì zànɡ pú sà mó hē sà dǐnɡ , ér zuò

分 身 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 顶, 而 作 

shì yán : wú yú wǔ zhuó è shì , jiào huà rú

是 言 : 吾 于 五 浊 恶 世, 教 化 如

shì ɡānɡ qiánɡ zhònɡ shēnɡ , lìnɡ xīn tiáo fú , shě xié

是 刚 强 众 生, 令 心 调 伏 , 舍 邪 

ɡuī zhènɡ , shí yǒu yī èr , shànɡ è xí zài 。

归 正, 十 有 一 二 , 尚 恶 习 在 。

wú yì fēn shēn qiān bǎi yì , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn 。

吾 亦 分 身 千 百 亿 , 广 设 方 便 。

huò yǒu lì ɡēn , wén jí xìn shòu ; huò yǒu shàn

或 有 利 根, 闻 即 信 受 ; 或 有 善 

ɡuǒ , qín quàn chénɡ jiù ; huò yǒu àn dùn , jiǔ

果 , 勤 劝 成 就 ; 或 有 暗 钝 , 久 

huà fānɡ ɡuī ; huò yǒu yè zhònɡ , bù shēnɡ jìnɡ yǎnɡ

化 方 归 ; 或 有 业 重, 不 生 敬 仰 

。 rú shì děnɡ bèi zhònɡ shēnɡ , ɡè ɡè chā bié ,

。 如 是 等 辈 众 生, 各 各 差 别,

fēn shēn dù tuō 。 huò xiàn nán zǐ shēn 、 huò xiàn

分 身 度 脱。 或 现 男 子 身 、 或 现 

nǚ rén shēn 、 huò xiàn tiān lónɡ shēn 、 huò xiàn shén

女 人 身 、 或 现 天 龙 身 、 或 现 神 

ɡuǐ shēn 、 huò xiàn shān lín chuān yuán 、 hé chí quán

鬼 身 、 或 现 山 林 川 原 、 河 池 泉 

jǐnɡ , lì jí yú rén , xī jiē dù tuō 。 huò

井, 利 及 于 人, 悉 皆 度 脱。 或 

xiàn tiān dì shēn 、 huò xiàn fàn wánɡ shēn 、 huò xiàn

现 天 帝 身 、 或 现 梵 王 身 、 或 现 

zhuǎn lún wánɡ shēn 、 huò xiàn jū shì shēn 、 huò xiàn

转 轮 王 身 、 或 现 居 士 身 、 或 现 

ɡuó wánɡ shēn 、 huò xiàn zǎi fǔ shēn 、 huò xiàn ɡuān

国 王 身 、 或 现 宰 辅 身 、 或 现 官 

shǔ shēn 、 huò xiàn bǐ qiū 、 bǐ qiū ní 、 yōu

属 身 、 或 现 比 丘 、 比 丘 尼 、 优 

pó sè 、 yōu pó yí shēn 、 nǎi zhì shēnɡ wén 、

婆 塞 、 优 婆 夷 身 、 乃 至 声 闻  、

luó hàn 、 pì zhī fó 、 pú sà děnɡ shēn 、 ér

罗 汉 、 辟 支 佛 、 菩 萨 等 身 、 而

yǐ huà dù 。 fēi dàn fó shēn , dú xiàn qí qián

以 化 度 。 非 但 佛 身, 独 现 其 前 

rǔ ɡuān wú lèi jié qín kǔ , dù tuō rú shì

汝 观 吾 累 劫 勤 苦 , 度 脱 如 是 

děnɡ nán huà ɡānɡ qiánɡ zuì kǔ zhònɡ shēnɡ 。 qí yǒu wèi

等 难 化 刚 强 罪 苦 众 生。 其 有 未 

tiáo fú zhě , suí yè bào yìnɡ 。 ruò duò è qù

调 伏 者, 随 业 报 应。 若 堕 恶 趣

, shòu dà kǔ shí , rǔ dānɡ yì niàn wú zài dāo

, 受 大 苦 时, 汝 当 忆 念 吾 在 忉 

lì tiān ɡōnɡ , yīn qín fù zhǔ 。 lìnɡ suō pó shì

利 天 宫, 殷 勤 付 嘱。 令 娑 婆 世 

jiè , zhì mí lè chū shì yǐ lái zhònɡ shēnɡ , xī

界, 至 弥 勒 出 世 已 来 众 生 ,悉

shǐ jiě tuō , yǒnɡ lí zhū kǔ , yù fó shòu jì

使 解 脱, 永 离 诸 苦 , 遇 佛 授 记

ěr shí , zhū shì jiè fēn shēn dì zànɡ pú sà ,

尔 时, 诸 世 界 分 身 地 藏 菩 萨 ,

ɡònɡ fù yī xínɡ , tì lèi āi liàn , bái qí fó

共 复 一 形, 涕 泪 哀 恋, 白 其 佛

yán : wǒ cónɡ jiǔ yuǎn jié lái , ménɡ fó jiē yǐn

言 : 我 从 久 远 劫 来, 蒙 佛 接 引 

, shǐ huò bù kě sī yì shén lì , jù dà zhì

, 使 获 不 可 思 议 神 力 , 具 大 智 

huì 。 wǒ suǒ fēn shēn , biàn mǎn bǎi qiān wàn yì

慧 。 我 所 分 身, 遍 满 百 千 万 亿

hénɡ hé shā shì jiè , měi yī shì jiè huà bǎi qiān

恒 河 沙 世 界, 每 一 世 界 化 百 千 

wàn yì shēn , měi yī shēn dù bǎi qiān wàn yì rén

万 亿 身, 每 一 身 度 百 千 万 亿 人 

, lìnɡ ɡuī jìnɡ sān bǎo , yǒnɡ lí shēnɡ sǐ , zhì

, 令 归 敬 三 宝, 永 离 生 死 , 至 

niè pán lè 。 dàn yú fó fǎ zhōnɡ suǒ wéi shàn shì

涅 槃 乐。 但 于 佛 法 中 所 为 善 事

, yī máo yī dī , yī shā yī chén , huò háo

, 一 毛 一 渧 , 一 沙 一 尘, 或 毫 

fā xǔ , wǒ jiàn dù tuō , shǐ huò dà lì 。

发 许 , 我 渐 度 脱, 使 获 大 利 。

wéi yuàn shì zūn, bù yǐ hòu shì è yè zhònɡ shēnɡ

唯 愿 世 尊, 不 以 后 世 恶 业 众 生 

wéi lǜ 。 rú shì sān bái fó yán : wéi yuàn shì

为 虑。 如 是 三 白 佛 言 : 唯 愿 世 

zūn , bù yǐ hòu shì è yè zhònɡ shēnɡ wéi lǜ 。

尊 ,不 以 后 世 恶 业 众 生 为 虑 。

ěr shí ,fó zàn dì zànɡ pú sà yán : shàn zāi

尔 时, 佛 赞 地 藏 菩 萨 言 : 善 哉 

! shàn zāi ! wú zhù rǔ xǐ 。 rǔ nénɡ chénɡ jiù

! 善 哉 ! 吾 助 汝 喜 。 汝 能 成 就 

jiǔ yuǎn jié lái, fā hónɡ shì yuàn , ɡuǎnɡ dù jiānɡ

久 远 劫 来, 发 弘 誓 愿, 广 度 将 

bì , jí zhènɡ pú tí 。 

毕 , 即 证 菩 提 。 

 

ɡuān zhònɡ shēnɡ yè yuán pǐn dì sān 

观众生业缘品第三

 

ěr shí fó mǔ mó yē fū rén , ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ

尔 时 佛 母 摩 耶 夫 人, 恭 敬 合 掌 

wèn dì zànɡ pú sà yán : shènɡ zhě , yán fú zhònɡ

问 地 藏 菩 萨 言 : 圣 者, 阎 浮 众 

shēnɡ , zào yè chā bié , suǒ shòu bào yìnɡ , qí

生, 造 业 差 别, 所 受 报 应, 其

shì yún hé ? dì zànɡ dā yán : qiān wàn shì jiè

事 云 何 ? 地 藏 答 言 : 千 万 世 界 

, nǎi jí ɡuó tǔ , huò yǒu dì yù 、 huò wú

, 乃 及 国 土 , 或 有 地 狱 、 或 无

dì yù ; huò yǒu nǚ rén 、 huò wú nǚ rén ;

地 狱 ; 或 有 女 人 、 或 无 女 人 ;

huò yǒu fó fǎ 、 huò wú fó fǎ , nǎi zhì shēnɡ

或 有 佛 法 、 或 无 佛 法 , 乃 至 声 

wén pì zhī fó , yì fù rú shì , fēi dàn dì

闻 辟 支 佛 , 亦 复 如 是, 非 但 地

yù zuì bào yī děnɡ 。 

狱 罪 报 一 等 。 

mó yē fū rén chónɡ bái pú sà : qiě yuàn wén yú

摩 耶 夫 人 重 白 菩 萨 : 且 愿 闻 于

yán fú zuì bào suǒ ɡǎn è qù 。 dì zànɡ dā yán

阎 浮 罪 报 所 感 恶 趣 。 地 藏 答 言 

: shènɡ mǔ , wéi yuàn tīnɡ shòu , wǒ cū shuō zhī

: 圣 母 , 唯 愿 听 受, 我 粗 说 之 

。 fó mǔ bái yán : yuàn shènɡ zhě shuō 。 

。 佛 母 白 言 : 愿  圣 者 说 。 

ěr shí dì zànɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán : nán yán

尔 时 地 藏 菩 萨 白 圣 母 言 : 南 阎 

fú tí , zuì bào mínɡ hào rú shì 。 ruò yǒu zhònɡ

浮 提 , 罪 报 名 号 如 是。 若 有 众 

shēnɡ bú xiào fù mǔ , huò zhì shā hài , dānɡ duò

生 不 孝 父 母 , 或 至 杀 害, 当 堕 

wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié qiú chū wú qī

无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫 求 出 无 期

。 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ chū fó shēn xiè , huǐ bànɡ sān

。 若 有 众 生 出 佛 身 血, 毁 谤 三 

bǎo , bú jìnɡ zūn jīnɡ , yì dānɡ duò yú wú jiàn

宝 , 不 敬 尊 经, 亦 当 堕 于 无 间 

dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。

地 狱 , 千 万 亿 劫, 求 出 无 期 。

ruò yǒu zhònɡ shēnɡ qīn sǔn chánɡ zhù , diàn wū sēnɡ ní

若 有 众 生 侵 损 常 住, 玷 污 僧 尼

, huò qié lán nèi zì xínɡ yín yù , huò shā huò

, 或 伽 蓝 内 恣 行 淫 欲 , 或 杀 或 

hài , rú shì děnɡ bèi , dānɡ duò wú jiàn dì yù

害 , 如 是 等 辈, 当 堕 无 间 地 狱

, qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 ruò yǒu

, 千 万 亿 劫, 求 出 无 期 。 若 有 

zhònɡ shēnɡ , wěi zuò shā mén , xīn fēi shā mén ,

众 生, 伪 作 沙 门, 心 非 沙 门,

pò yònɡ chánɡ zhù , qī kuánɡ bái yī , wéi bèi jiè

破 用 常 住, 欺 诳 白 衣 , 违 背 戒 

lǜ , zhǒnɡ zhǒnɡ zào è, rú shì děnɡ bèi , dānɡ

律 , 种 种 造 恶 , 如 是 等 辈, 当 

duò wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū

堕 无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫, 求 出 

wú qī 。 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , tōu qiè chánɡ zhù cái

无 期 。 若 有 众 生, 偷 窃 常 住 财 

wù ɡǔ mǐ , yǐn shí yī fu , nǎi zhì yī wù

物 谷 米 , 饮 食 衣 服 , 乃 至 一 物

bù yǔ qǔ zhě , dānɡ duò wú jiàn dì yù , qiān

不 与 取 者, 当 堕 无 间 地 狱 , 千 

wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 dì zànɡ bái yán

万 亿 劫, 求 出 无 期 。 地 藏 白 言 

: shènɡ mǔ , ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , zuò rú shì zuì

: 圣 母 , 若 有 众 生, 作 如 是 罪 

, dānɡ duò wǔ wú jiàn dì yù , qiú zàn tínɡ kǔ

, 当 堕 五 无 间 地 狱 , 求 暂 停 苦

yī niàn bù dé 。 

一 念 不 得 。 

mó yē fū rén chónɡ bái dì zànɡ pú sà yán : yún

摩 耶 夫 人 重 白 地 藏 菩 萨 言 : 云 

hé mínɡ wéi wú jiàn dì yù ? dì zànɡ bái yán :

何 名 为 无 间 地 狱 ? 地 藏 白 言 :

shènɡ mǔ , zhū yǒu dì yù zài dà tiě wéi shān zhī

圣 母 , 诸 有 地 狱 在 大 铁 围 山 之 

nèi , qí dà dì yù yǒu yī shí bā suǒ , cì

内 , 其 大 地 狱 有 一 十 八 所, 次

yǒu wǔ bǎi , mínɡ hào ɡè bié , cì yǒu qiān bǎi

有 五 百, 名 号 各 别, 次 有 千 百 

, mínɡ zi yì bié 。 wú jiàn yù zhě , qí yù

, 名 字 亦 别。 无 间 狱 者, 其 狱

chénɡ zhōu zā bá wàn yú lǐ , qí chénɡ chún tiě ,

城 周 匝 八 万 余 里 , 其 城 纯 铁,

ɡāo yī wàn lǐ , chénɡ shànɡ huǒ jù , shǎo yǒu kōnɡ

高 一 万 里 , 城 上 火 聚 , 少 有 空 

quē 。 qí yù chénɡ zhōnɡ , zhū yù xiānɡ lián , mínɡ

缺 。 其 狱 城 中, 诸 狱 相 连, 名 

hào ɡè bié 。 dú yǒu yī yù , mínɡ yuē wú jiàn

号 各 别。 独 有 一 狱 , 名 曰 无 间 

, qí yù zhōu zā wàn bā qiān lǐ , yù qiánɡ ɡāo

, 其 狱 周 匝 万 八 千 里 , 狱 墙 高 

yī qiān lǐ , xī shì tiě wéi , shànɡ huǒ chè xià

一 千 里 , 悉 是 铁 围, 上 火 彻 下 

, xià huǒ chè shànɡ 。 tiě shé tiě ɡǒu , tǔ huǒ

, 下 火 彻 上。 铁 蛇 铁 狗, 吐 火 

chí zhú yù qiánɡ zhī shànɡ , dōnɡ xi ér zǒu 。 yù

驰 逐 狱 墙 之 上, 东 西 而 走 。 狱

zhōnɡ yǒu chuánɡ , biàn mǎn wàn lǐ 。 yī rén shòu zuì

中 有 床, 遍 满 万 里 。 一 人 受 罪 

, zì jiàn qí shēn biàn wò mǎn chuánɡ 。 qiān wàn rén

, 自 见 其 身 遍 卧 满 床。 千 万 人 

shòu zuì , yì ɡè zì jiàn shēn mǎn chuánɡ shànɡ 。 zhònɡ

受 罪, 亦 各 自 见 身 满 床 上。 众 

yè suǒ ɡǎn huò bào rú shì 。 

业 所 感 获 报 如 是 。 

yòu zhū zuì rén , bèi shòu zhònɡ kǔ 。 qiān bǎi yè

又 诸 罪 人, 备 受 众 苦 。 千 百 夜

chā jí yǐ è ɡuǐ , kǒu yá rú jiàn , yǎn rú

叉 及 以 恶 鬼, 口 牙 如 剑, 眼 如

diàn ɡuānɡ , shǒu fù tónɡ zhǎo , tuō zhuài zuì rén 。

电 光, 手 复 铜 爪, 拖 拽 罪 人 。

fù yǒu yè chā zhí dà tiě jǐ , zhònɡ zuì rén shēn

复 有 夜 叉 执 大 铁 戟 , 中 罪 人 身

, huò zhònɡ kǒu bí , huò zhònɡ fù bèi 。 pāo kōnɡ

, 或 中 口 鼻 , 或 中 腹 背。 抛 空 

fān jiē huò zhì chuánɡ shànɡ , fù yǒu tiě yīnɡ dàn zuì

翻 接 或 置 床 上, 复 有 铁 鹰 啖 罪 

rén mù 。 fù yǒu tiě shé jiǎo zuì rén jǐnɡ 。 bǎi

人 目 。 复 有 铁 蛇 绞 罪 人 颈。 百 

zhī jiē nèi , xī xià chánɡ dìnɡ , bá shé ɡēnɡ lí

肢 节 内, 悉 下 长 钉, 拔 舌 耕 犁

, chōu chánɡ cuò zhǎn , yánɡ tónɡ ɡuàn kǒu , rè tiě

, 抽 肠 剉 斩, 烊 铜 灌 口, 热 铁 

chán shēn 。 wàn sǐ qiān shēnɡ , yè ɡǎn rú shì 。

缠 身。 万 死 千 生, 业 感 如 是 。

dònɡ jīnɡ yì jié , qiú chū wú qī 。 cǐ jiè huài

动 经 亿 劫, 求 出 无 期 。 此 界 坏 

shí , jì shēnɡ tā jiè , tā jiè cì huài , zhuǎn

时 , 寄 生 他 界, 他 界 次 坏, 转 

jì tā fānɡ ; tā fānɡ huài shí , zhǎn zhuǎn xiānɡ jì

寄 他 方 ; 他 方 坏 时, 辗 转 相 寄

。 cǐ jiè chénɡ hòu , huán fù ér lái 。 wú jiàn

。 此 界 成 后, 还 复 而 来。 无 间 

zuì bào , qí shì rú shì 。

罪 报, 其 事 如 是 。

yòu wǔ shì yè ɡǎn , ɡù chēnɡ wú jiàn 。 hé děnɡ

又 五 事 业 感, 故 称 无 间。 何 等 

wéi wǔ ? yī zhě 、 rì yè shòu zuì , yǐ zhì

为 五 ? 一 者 、 日 夜 受 罪, 以 至 

jié shù , wú shí jiàn jué , ɡù chēnɡ wú jiàn 。

劫 数, 无 时 间 绝, 故 称 无 间 。

èr zhě 、 yī rén yì mǎn , duō rén yì mǎn ,

二 者 、 一 人 亦 满, 多 人 亦 满,

ɡù chēnɡ wú jiàn 。 sān zhě 、 zuì qì chā bànɡ ,

故 称 无 间。 三 者 、 罪 器 叉 棒 ,

yīnɡ shé lánɡ quǎn , duì mó jù záo , cuò zhuó huò

鹰 蛇 狼 犬, 碓 磨 锯 凿, 剉 斫 镬 

tānɡ , tiě wǎnɡ tiě shénɡ , tiě lǘ tiě mǎ , shēnɡ

汤, 铁 网 铁 绳, 铁 驴 铁 马 , 生 

ɡé luò shǒu , rè tiě jiāo shēn , jī tūn tiě wán

革 络 首, 热 铁 浇 身, 饥 吞 铁 丸 

, kě yǐn tiě zhī , cónɡ nián jìnɡ jié , shù nuó

, 渴 饮 铁 汁, 从 年 竟 劫, 数 那

yóu tā , kǔ chǔ xiānɡ lián , ɡènɡ wú jiàn duàn ,

由 他 , 苦 楚 相 连, 更 无 间 断 ,

ɡù chēnɡ wú jiàn 。 sì zhě 、 bú wèn nán zǐ nǚ

故 称 无 间。 四 者 、 不 问 男 子 女

rén , qiānɡ hú yí dí , lǎo yòu ɡuì jiàn , huò

人 , 羌 胡 夷 狄 , 老 幼 贵 贱, 或 

lónɡ huò shén , huò tiān huò gui , zuì xíng yè ɡǎn

龙 或 神, 或 天 或 鬼 , 罪 行 业 感 

, xī tónɡ shòu zhī , ɡù chēnɡ wú jiàn 。 wǔ zhě

, 悉 同 受 之, 故 称 无 间。 五 者 

、 ruò duò cǐ yù , cónɡ chū rù shí , zhì bǎi

、 若 堕 此 狱 , 从 初 入 时, 至 百 

qiān jié , yī rì yī yè , wàn sǐ wàn shēnɡ ,

千 劫, 一 日 一 夜 , 万 死 万 生 ,

qiú yī niàn jiān zàn zhù bù dé , chú fēi yè jìn

求 一 念 间 暂 住 不 得 , 除 非 业 尽 

,fānɡ dé shòu shēnɡ , yǐ cǐ lián mián, ɡù chēnɡ wú jiàn。

, 方 得 受 生, 以 此 连 绵, 故 称 无 间 。 

dì zànɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán : wú jiàn dì yù

地 藏 菩 萨 白 圣 母 言 : 无 间 地 狱

, cū shuō rú shì 。 ruò ɡuǎnɡ shuō dì yù zuì qì

, 粗 说 如 是。 若 广 说 地 狱 罪 器

děnɡ mínɡ , jí zhū kǔ shì , yī jié zhī zhōnɡ ,

等 名, 及 诸 苦 事, 一 劫 之 中 ,

qiú shuō bú jìn 。 mó yē fū rén wén yǐ , chóu

求 说 不 尽。 摩 耶 夫 人 闻 已 , 愁

yōu hé zhǎnɡ , dǐnɡ lǐ ér tuì 。 

忧 合 掌, 顶 礼 而 退 。

 

yán fú zhònɡ shēnɡ yè ɡǎn pǐn dì sì 

阎浮众生业感品第四

 

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán :

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 :

shì zūn , wǒ chénɡ fó rú lái wēi shén lì ɡù ,

世 尊, 我 承 佛 如 来 威 神 力 故 ,

biàn bǎi qiān wàn yì shì jiè , fēn shì shēn xínɡ ,

遍 百 千 万 亿 世 界, 分 是 身 形 ,

jiù bá yī qiè yè bào zhònɡ shēnɡ 。 ruò fēi rú lái

救 拔 一 切 业 报 众 生。 若 非 如 来 

dà cí lì ɡù , jí bù nénɡ zuò rú shì biàn huà

大 慈 力 故 , 即 不 能 作 如 是 变 化 

。 wǒ jīn yòu ménɡ fó fù zhǔ , zhì ā yì duō

。 我 今 又 蒙 佛 付 嘱, 至 阿 逸 多 

chénɡ fó yǐ lái , liù dào zhònɡ shēnɡ , qiǎn lìnɡ dù

成 佛 以 来, 六 道 众 生, 遣 令 度

tuō 。 wéi rán shì zūn , yuàn bù yǒu lǜ 。 

脱 。 唯 然 世 尊, 愿 不 有 虑 。 

ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : yī qiè zhònɡ shēnɡ

尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨 : 一 切 众 生 

wèi jiě tuō zhě, xìnɡ shí wú dìnɡ , è xí jié

未 解 脱 者, 性 识 无 定, 恶 习 结 

yè , shàn xí jié ɡuǒ 。 wéi shàn wéi è, zhú

业 , 善 习 结 果。 为 善 为 恶 , 逐 

jìnɡ ér shēnɡ 。 lún zhuǎn wǔ dào , zàn wú xiū xi

境 而 生。 轮 转 五 道, 暂 无 休 息

, dònɡ jīnɡ chén jié , mí huò zhànɡ nàn 。 rú yú

, 动 经 尘 劫, 迷 惑 障 难。 如 鱼

yóu wǎnɡ 。 jiānɡ shì chánɡ liú , tuō rù zàn chū ,

游 网。 将 是 长 流, 脱 入 暂 出,

yòu fù zāo wǎnɡ 。 yǐ shì děnɡ bèi , wú dānɡ yōu

又 复 遭 网。 以 是 等 辈, 吾 当 忧 

niàn 。 rǔ jì bì shì wǎnɡ yuàn , lèi jié zhònɡ shì

念。 汝 既 毕 是 往 愿, 累 劫 重 誓 

, ɡuǎnɡ dù zuì bèi , wú fù hé lǜ 。 

, 广 度 罪 辈, 吾 复 何 虑 。 

shuō shì yǔ shí , huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē

说 是 语 时, 会 中 有 一 菩 萨 摩 诃

sà , mínɡ dìnɡ zì zài wánɡ , bái fó yán : shì

萨 , 名 定 自 在 王, 白 佛 言 : 世 

zūn , dì zànɡ pú sà lèi jié yǐ lái , ɡè fā

尊 , 地 藏 菩 萨 累 劫 以 来, 各 发

hé yuàn , jīn ménɡ shì zūn yīn qín zàn tàn 。 wéi

何 愿, 今 蒙 世 尊 殷 勤 赞 叹。 唯 

yuàn shì zūn , luè ér shuō zhī 。 

愿 世 尊, 略 而 说 之 。 

ěr shí shì zūn ɡào dìnɡ zì zài wánɡ pú sà : dì

尔 时 世 尊 告 定 自 在 王 菩 萨 : 谛

tīnɡ dì tīnɡ ! shàn sī niàn zhī ! wú dānɡ wèi rǔ

听 谛 听 ! 善 思 念 之 ! 吾 当 为 汝

fēn bié jiě shuō 。 nǎi wǎnɡ ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ

分 别 解 说。 乃 往 过 去 无 量 阿 僧 

qí nuó yóu tā bù kě shuō jié , ěr shí yǒu fó

祗 那 由 他 不 可 说 劫, 尔 时 有 佛

, hào yī qiè zhì chénɡ jiù rú lái , yìnɡ ɡònɡ 、

, 号 一 切 智 成 就 如 来, 应 供 、

zhènɡ biàn zhī 、 mínɡ xínɡ zú 、 shàn shì 、 shì jiān

正 遍 知 、 明 行 足 、 善 逝 、 世 间 

jiě 、 wú shànɡ shì 、 tiáo yù zhànɡ fu 、 tiān rén

解 、 无 上 士 、 调 御 丈 夫 、 天 人 

shī 、 fó 、 shì zūn , qí fó shòu mìnɡ liù wàn

师 、 佛 、 世 尊, 其 佛 寿 命 六 万 

jié 。 wèi chū jiā shí wéi xiǎo ɡuó wánɡ , yǔ yī

劫 。 未 出 家 时 为 小 国 王, 与 一

lín ɡuó wánɡ wéi yǒu , tónɡ hánɡ shí shàn , ráo yì

邻 国 王 为 友, 同 行 十 善, 饶 益

zhònɡ shēnɡ 。 qí lín ɡuó nèi suǒ yǒu rén mín , duō

众 生。 其 邻 国 内 所 有 人 民, 多 

zào zhònɡ è。 èr wánɡ yì jì , ɡuǎnɡ shè fānɡ biàn

造 众 恶 。 二 王 议 计 , 广 设 方 便 

。 yī wánɡ fā yuàn , zǎo chénɡ fó dào , dānɡ dù

。 一 王 发 愿, 早 成 佛 道, 当 度

shì bèi , lìnɡ shǐ wú yú 。 yī wánɡ fā yuàn ,

是 辈, 令 使 无 余 。 一 王 发 愿 ,

ruò bù xiān dù zuì kǔ , lìnɡ shì ān lè , dé

若 不 先 度 罪 苦 , 令 是 安 乐, 得

zhì pú tí , wǒ zhōnɡ wèi yuàn chénɡ fó 。 fó ɡào

至 菩 提 , 我 终 未 愿 成 佛 。 佛 告 

dìnɡ zì zài wánɡ pú sà : yī wánɡ fā yuàn zǎo chénɡ

定 自 在 王 菩 萨 : 一 王 发 愿 早 成 

fó zhě , jí yī qiè zhì chénɡ jiù rú lái shì 。

佛 者, 即 一 切 智 成 就 如 来 是 。

yī wánɡ fā yuàn yǒnɡ dù zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , wèi yuàn

一 王 发 愿 永 度 罪 苦 众 生, 未 愿 

chénɡ fó zhě , jí dì zànɡ pú sà shì 。 

成 佛 者, 即 地 藏 菩 萨 是 。 

fù yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié , yǒu fó

复 于 过 去 无 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛

chū shì , mínɡ qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái , qí

出 世, 名 清 净 莲 华 目 如 来 , 其

fó shòu mìnɡ sì shí jié 。 xiànɡ fǎ zhī zhōnɡ , yǒu

佛 寿 命 四 十 劫。 像 法 之 中, 有 

yī luó hàn , fú dù zhònɡ shēnɡ 。 yīn cì jiào huà

一 罗 汉, 福 度 众 生。 因 次 教 化 

, yù yī nǚ rén , zì yuē ɡuānɡ mù , shè shí

, 遇 一 女 人, 字 曰 光 目 , 设 食 

ɡònɡ yǎnɡ 。 luó hàn wèn zhī : yù yuàn hé děnɡ ?

供 养。 罗 汉 问 之 : 欲 愿 何 等 ?

ɡuānɡ mù dá yuē : wǒ yǐ mǔ wánɡ zhī rì , zī

光 目 答 曰 : 我 以 母 亡 之 日 , 资

fú jiù bá , wèi zhī wǒ mǔ shēnɡ chù hé qù ?

福 救 拔 , 未 知 我 母 生 处 何 趣 ?

luó hàn mǐn zhī , wèi rù dìnɡ ɡuān , jiàn ɡuānɡ mù

罗 汉 愍 之, 为 入 定 观, 见 光 目

nǚ mǔ duò zài è qù , shòu jí dà kǔ 。 luó

女 母 堕 在 恶 趣 , 受 极 大 苦 。 罗 

hàn wèn ɡuānɡ mù yán : rǔ mǔ zài shēnɡ , zuò hé

汉 问 光 目 言 : 汝 母 在 生, 作 何

xíng yè ? jīn zài è qù , shòu jí dà kǔ 。

行 业 ? 今 在 恶 趣 , 受 极 大 苦 。

ɡuānɡ mù dā yán : wǒ mǔ suǒ xí , wéi hào shí

光 目 答 言 : 我 母 所 习 , 唯 好 食 

dàn yú biē zhī shǔ 。 suǒ shí yú biē , duō shí

啖 鱼 鳖 之 属。 所 食 鱼 鳖, 多 食 

qí zǐ , huò chǎo huò zhǔ , zì qínɡ shí dàn ,

其 子 , 或 炒 或 煮, 恣 情 食 啖,

jì qí mìnɡ shù , qiān wàn fù bèi 。 zūn zhě cí

计 其 命 数, 千 万 复 倍。 尊 者 慈

mǐn , rú hé āi jiù ? luó hàn mǐn zhī , wèi

愍 , 如 何 哀 救 ? 罗 汉 愍 之, 为 

zuò fānɡ biàn , quàn ɡuānɡ mù yán : rǔ kě zhì chénɡ

作 方 便, 劝 光 目 言 : 汝 可 志 诚 

niàn qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái , jiān sù huà xínɡ

念 清 净 莲 华 目 如 来, 兼 塑 画 形 

xiànɡ , cún wánɡ huò bào 。 ɡuānɡ mù wén yǐ , jí

像, 存 亡 获 报。 光 目 闻 已 , 即

shě suǒ ài , xún huà fó xiànɡ ér ɡònɡ yǎnɡ zhī ,

舍 所 爱 , 寻 画 佛 像 而 供 养 之,

fù ɡōnɡ jìnɡ xīn , bēi qì zhān lǐ 。 hū yú yè

复 恭 敬 心, 悲 泣 瞻 礼 。 忽 于 夜

hòu , mènɡ jiàn fó shēn jīn sè huǎnɡ yào , rú xū

后 , 梦 见 佛 身 金 色 晃 耀, 如 须

mí shān , fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ 。 ér ɡào ɡuānɡ mù :

弥 山, 放 大 光 明。 而 告 光 目 :

rǔ mǔ bù jiǔ dānɡ shēnɡ rǔ jiā , cái júe jī hán

汝 母 不 久 当 生 汝 家, 才 觉 饥 寒 

, jí dānɡ yán shuō 。 qí hòu jiā nèi bì shēnɡ yī

, 即 当 言 说。 其 后 家 内 婢 生 一

zǐ , wèi mǎn sān rì , ér nǎi yán shuō 。 qǐ

子 , 未 满 三 日 , 而 乃 言 说。 稽

shǒu bēi qì , ɡào yú ɡuānɡ mù : shēnɡ sǐ yè yuán

首 悲 泣 , 告 于 光 目 : 生 死 业 缘 

, ɡuǒ bào zì shòu , wú shì rǔ mǔ , jiǔ chù

, 果 报 自 受, 吾 是 汝 母 , 久 处 

àn mínɡ 。 zì bié rǔ lái , lèi duò dà dì yù

暗 冥。 自 别 汝 来, 累 堕 大 地 狱

。 ménɡ rǔ fú lì , fānɡ dé shòu shēnɡ 。 wéi xià

。 蒙 汝 福 力 , 方 得 受 生。 为 下 

jiàn rén , yòu fù duǎn mìnɡ 。 shòu nián shí sān ,

贱 人, 又 复 短 命。 寿 年 十 三,

ɡènɡ luò è dào 。 rǔ yǒu hé jì , lìnɡ wú tuō

更 落 恶 道。 汝 有 何 计 , 令 吾 脱 

miǎn ? ɡuānɡ mù wén shuō , zhī mǔ wú yí , ɡěnɡ

免 ? 光 目 闻 说, 知 母 无 疑 , 哽 

yè bēi tí ér bái bì zǐ : jì shì wǒ mǔ ,

咽 悲 啼 而 白 婢 子 : 既 是 我 母 ,

hé zhī běn zuì , zuò hé xíng yè , duò yú è 

合 知 本 罪, 作 何 行 业 , 堕 于 恶

dào 。 bì zǐ dā yán : yǐ shā hài huǐ mà èr

道 。 婢 子 答 言 : 以 杀 害 毁 骂 二

yè shòu bào 。 ruò fēi ménɡ fú , jiù bá wú nàn

业 受 报。 若 非 蒙 福 , 救 拔 吾 难 

, yǐ shì yè ɡù , wèi hé jiě tuō 。 ɡuānɡ mù

, 以 是 业 故 , 未 合 解 脱。 光 目

wèn yán : dì yù zuì bào , qí shì yún hé ?

问 言 : 地 狱 罪 报, 其 事 云 何 ?

bì zǐ dā yán : zuì kǔ zhī shì , bù rěn chēnɡ

婢 子 答 言 : 罪 苦 之 事, 不 忍 称 

shuō , bǎi qiān suì zhōnɡ , zú bái nán jìnɡ 。 ɡuānɡ

说, 百 千 岁 中, 卒 白 难 竟。 光 

mù wén yǐ , tí lèi háo qì ér bái kōnɡ jiè :

目 闻 已 , 啼 泪 号 泣 而 白 空 界 :

yuàn wǒ zhī mǔ , yǒnɡ tuō dì yù , bì shí sān

愿 我 之 母 , 永 脱 地 狱 , 毕 十 三 

suì , ɡènɡ wú zhònɡ zuì , jí lì è dào 。 shí

岁 , 更 无 重 罪, 及 历 恶 道。 十 

fānɡ zhū fó cí āi mǐn wǒ , tīnɡ wǒ wèi mǔ suǒ

方 诸 佛 慈 哀 愍 我 , 听 我 为 母 所 

fā ɡuǎnɡ dà shì yuàn 。 ruò dé wǒ mǔ yǒnɡ lí sān

发 广 大 誓 愿。 若 得 我 母 永 离 三 

tú jí sī xià jiàn , nǎi zhì nǚ rén zhī shēn yǒnɡ

途 及 斯 下 贱, 乃 至 女 人 之 身 永 

jié bú shòu zhě 。 yuàn wǒ zì jīn rì hòu , duì

劫 不 受 者。 愿 我 自 今 日 后, 对 

qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái xiànɡ qián , què hòu bǎi

清 净 莲 华 目 如 来 像 前, 却 后 百 

qiān wàn yì jié zhōnɡ , yīnɡ yǒu shì jiè , suǒ yǒu

千 万 亿 劫 中, 应 有 世 界 , 所 有 

dì yù jí sān è dào zhū zuì kǔ zhònɡ shēnɡ , shì

地 狱 及 三 恶 道 诸 罪 苦 众 生, 誓 

yuàn jiù bá , lìnɡ lí dì yù è qù , chù shenɡ

愿 救 拔 , 令 离 地 狱 恶 趣 , 畜 生 

è ɡuǐ děnɡ , rú shì zuì bào děnɡ rén , jìn chénɡ

饿 鬼 等, 如 是 罪 报 等 人, 尽 成 

fó jìnɡ , wǒ rán hòu fānɡ chénɡ zhènɡ júe 。 fā shì

佛 竟, 我 然 后 方 成 正 觉。 发 誓 

yuàn yǐ , jù wén qīnɡ jìnɡ lián huā mù rú lái ér

愿 已 , 具 闻 清 净 莲 华 目 如 来 而

ɡào zhī yuē : ɡuānɡ mù , rǔ dà cí mǐn , shàn

告 之 曰 : 光 目 , 汝 大 慈 愍, 善 

nénɡ wèi mǔ fā rú shì dà yuàn 。 wú ɡuān rǔ mǔ

能 为 母 发 如 是 大 愿。 吾 观 汝 母

shí sān suì bì , shě cǐ bào yǐ , shēnɡ wéi fàn

十 三 岁 毕 , 舍 此 报 已 , 生 为 梵 

zhì , shòu nián bǎi suì 。 ɡuò shì bào hòu , dānɡ

志 , 寿 年 百 岁。 过 是 报 后 , 当 

shēnɡ wú yōu ɡuó tǔ , shòu mìnɡ bù kě jì jié 。

生 无 忧 国 土 , 寿 命 不 可 计 劫 。

hòu chénɡ fó ɡuǒ ,ɡuǎnɡ duó rén tiān ,shù rú hénɡ hé shā。

后 成 佛 果, 广 度 人 天, 数 如 恒 河 沙 。 

fó ɡào dìnɡ zì zài wánɡ : ěr shí luó hàn fú dù

佛 告 定 自 在 王 : 尔 时 罗 汉 福 度

ɡuānɡ mù zhě , jí wú jìn yì pú sà shì 。 ɡuānɡ

光 目 者, 即 无 尽 意 菩 萨 是。 光 

mù mǔ zhě , jí xiè tuō pú sà shì , ɡuānɡ mù

目 母 者, 即 解 脱 菩 萨 是, 光 目

nǚ zhě jí dì zànɡ pú sà shì 。 ɡuò qù jiǔ yuǎn

女 者 即 地 藏 菩 萨 是。 过 去 久 远 

jié zhōnɡ , rú shì cí mǐn , fā hénɡ hé shā yuàn

劫 中, 如 是 慈 愍, 发 恒 河 沙 愿 

, ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ 。 wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu

, 广 度 众 生。 未 来 世 中, 若 有 

nán zǐ nǚ rén , bù xínɡ shàn zhě xínɡ è zhě ,

男 子 女 人, 不 行 善 者 行 恶 者,

nǎi zhì bú xìn yīn ɡuǒ zhě , xié yín wànɡ yǔ zhě

乃 至 不 信 因 果 者, 邪 淫 妄 语 者 

, liǎnɡ shé è kǒu zhě , huǐ bànɡ dà chénɡ zhě ,

, 两 舌 恶 口 者, 毁 谤 大 乘 者,

rú shì zhū yè zhònɡ shēnɡ , bì duò è qù 。 ruò

如 是 诸 业 众 生, 必 堕 恶 趣 。 若 

yù shàn zhī shí , quàn lìnɡ yī tán zhǐ jiān , ɡuī

遇 善 知 识, 劝 令 一 弹 指 间 , 归 

yī dì zànɡ pú sà , shì zhū zhònɡ shēnɡ , jí dé

依 地 藏 菩 萨 , 是 诸 众 生, 即 得

jiě tuō sān è dào bào 。 ruò nénɡ zhì xīn ɡuī jìnɡ

解 脱 三 恶 道 报。 若 能 志 心 归 敬 

jí zhān lǐ zàn tàn , xiānɡ huā yī fu , zhǒnɡ zhǒnɡ

及 瞻 礼 赞 叹, 香 华 衣 服 , 种 种 

zhēn bǎo , huò fù yǐn shí , rú shì fènɡ shì zhě

珍 宝, 或 复 饮 食, 如 是 奉 事 者 

。 wèi lái bǎi qiān wàn yì jié zhōnɡ , chánɡ zài zhū

。 未 来 百 千 万 亿 劫 中, 常 在 诸 

tiān shòu shènɡ miào lè。 ruò tiān fú jìn , xià shēnɡ

天 受 胜 妙 乐。 若 天 福 尽, 下 生 

rén jiān , yóu bǎi qiān jié chánɡ wéi dì wánɡ , nénɡ

人 间, 犹 百 千 劫 常 为 帝 王, 能 

yì sù mìnɡ yīn ɡuǒ běn mò 。 

忆 宿 命 因 果 本 末 。 

dìnɡ zì zài wánɡ ! rú shì dì zànɡ pú sà yǒu rú

定 自 在 王 ! 如 是 地 藏 菩 萨 有 如

cǐ bù kě sī yì dà wēi shén lì , ɡuǎnɡ lì zhònɡ

此 不 可 思 议 大 威 神 力 , 广 利 众 

shēnɡ rǔ děnɡ zhū pú sà dānɡ jì shì jīnɡ ɡuǎnɡ xuān liú

生 汝 等 诸 菩 萨 当 记 是 经 广 宣 流 

bù 。 dìnɡ zì zài wánɡ bái fó yán : shì zūn ,

布 。 定 自 在 王 白 佛 言 : 世 尊,

yuàn bù yǒu lǜ 。 wǒ děnɡ qiān wàn yì pú sà mó

愿 不 有 虑 。 我 等 千 万 亿 菩 萨 摩

hē sà , bì nénɡ chénɡ fó wēi shén ɡuǎnɡ yǎn shì jīnɡ

诃 萨 , 必 能 承 佛 威 神 广 演 是 经 

, yú yán fú tí lì yì zhònɡ shēnɡ 。 dìnɡ zì zài

, 于 阎 浮 提 利 益 众 生。 定 自 在 

wánɡ pú sà bái shì zūn yǐ,hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì。

王 菩 萨 白 世 尊 已 , 合 掌 恭 敬 作 礼 而 退。

ěr shí sì fānɡ tiān wánɡ jù cónɡ zuò qǐ , hé zhǎnɡ

尔 时 四 方 天 王 俱 从 座 起 , 合 掌 

ɡōnɡ jìnɡ bái fó yán : shì zūn , dì zànɡ pú sà

恭 敬 白 佛 言 : 世 尊, 地 藏 菩 萨

yú jiǔ yuǎn jié lái , fā rú shì dà yuàn , yún

于 久 远 劫 来, 发 如 是 大 愿, 云 

hé zhì jīn yóu dù wèi jué , ɡènɡ fā ɡuǎnɡ dà shì

何 至 今 犹 度 未 绝, 更 发 广 大 誓 

yán 。 wéi yuàn shì zūn wèi wǒ děnɡ shuō 。 

言 。 唯 愿 世 尊 为 我 等 说 。 

fó ɡào sì tiān wánɡ : shàn zāi shàn zāi ! wú jīn

佛 告 四 天 王 : 善 哉 善 哉 ! 吾 今 

wèi rǔ jí wèi lái xiàn zài tiān rén zhònɡ děnɡ , ɡuǎnɡ

为 汝 及 未 来 现 在 天 人 众 等, 广 

lì yì ɡù , shuō dì zànɡ pú sà yú suō pó shì

利 益 故 , 说 地 藏 菩 萨 于 娑 婆 世 

jiè , yán fú tí nèi shēnɡ sǐ dào zhōnɡ , cí āi

界 , 阎 浮 提 内 生 死 道 中, 慈 哀

jiù bá , dù tuō yī qiè zuì kǔ zhònɡ shēnɡ fānɡ biàn

救 拔 , 度 脱 一 切 罪 苦 众 生 方 便 

zhī shì 。sì tiān wánɡ yán :wéi rán shì zūn ,

之 事。 四 天 王 言 : 唯 然 世 尊,

yuàn yào yù wén 。 

愿 乐 欲 闻 。 

fó ɡào sì tiān wánɡ : dì zànɡ pú sà jiǔ yuǎn jié

佛 告 四 天 王 : 地 藏 菩 萨 久 远 劫 

lái , qì zhì yú jīn , dù tuō zhònɡ shēnɡ , yóu

来 , 迄 至 于 今, 度 脱 众 生, 犹 

wèi bì yuàn , cí mǐn cǐ shì zuì kǔ zhònɡ shēnɡ 。

未 毕 愿, 慈 愍 此 世 罪 苦 众 生。

fù ɡuān wèi lái wú liànɡ jié zhōnɡ , yīn màn bú duàn

复 观 未 来 无 量 劫 中, 因 蔓 不 断 

, yǐ shì zhī ɡù , yòu fā zhònɡ yuàn 。 rú shì

, 以 是 之 故 , 又 发 重 愿。 如 是 

pú sà yú suō pó shì jiè , yán fú tí zhōnɡ ,

菩 萨 于 娑 婆 世 界, 阎 浮 提 中 ,

bǎi qiān wàn yì fānɡ biàn , ér wèi jiào huà 。 sì

百 千 万 亿 方 便, 而 为 教 化。 四

tiān wánɡ , dì zànɡ pú sà ruò yù shā shēnɡ zhě ,

天 王, 地 藏 菩 萨 若 遇 杀 生 者,

shuō sù yānɡ duǎn mìnɡ bào 。 ruò yù qiè dào zhě ,

说 宿 殃 短 命 报。 若 遇 窃 盗 者,

shuō pín qiónɡ kǔ chǔ bào 。 ruò yù xié yín zhě ,

说 贫 穷 苦 楚 报。 若 遇 邪 淫 者,

shuō què ɡē yuān yānɡ bào 。 ruò yù è kǒu zhě ,

说 雀 鸽 鸳 鸯 报。 若 遇 恶 口 者,

shuō juàn shǔ dòu zhēng bào 。 ruò yù huǐ bànɡ zhě ,

说 眷 属 斗 诤 报。 若 遇 毁 谤 者,

shuō wú shé chuānɡ kǒu bào 。 ruò yù chēn huì zhě ,

说 无 舌 疮 口 报。 若 遇 嗔 恚 者,

shuō chǒu lòu lónɡ cán bào 。 ruò yù qiān lìn zhě ,

说 丑 陋 癃 残 报。 若 遇 悭 吝 者,

shuō suǒ qiú wéi yuàn bào 。 ruò yù yǐn shí wú dù

说 所 求 违 愿 报。 若 遇 饮 食 无 度

zhě , shuō jī kě yān bìnɡ bào 。 ruò yù tián liè

者 , 说 饥 渴 咽 病 报。 若 遇 畋 猎 

zì qínɡ zhě , shuō jīnɡ kuánɡ sànɡ mìnɡ bào 。 ruò yù

恣 情 者, 说 惊 狂 丧 命 报。 若 遇

bèi nì fù mǔ zhě , shuō tiān dì zāi shā bào 。

悖 逆 父 母 者, 说 天 地 灾 杀 报 。

ruò yù shāo shān lín mù zhě , shuō kuánɡ mí qǔ sǐ

若 遇 烧 山 林 木 者, 说 狂 迷 取 死

bào 。 ruò yù qián hòu fù mǔ è dú zhě , shuō

报 。 若 遇 前 后 父 母 恶 毒 者, 说 

fǎn shēnɡ biān tà xiàn shòu bào 。 ruò yù wǎnɡ bǔ shēnɡ

返 生 鞭 挞 现 受 报。 若 遇 网 捕 生 

chú zhě , shuō ɡǔ ròu fēn lí bào 。 ruò yù huǐ

雏 者, 说 骨 肉 分 离 报。 若 遇 毁 

bànɡ sān bǎo zhě , shuō mánɡ lónɡ yīn yǎ bào 。 ruò

谤 三 宝 者, 说 盲 聋 喑 哑 报。 若 

yù qīnɡ fǎ màn jiāo zhě , shuō yǒnɡ chù è dào bào

遇 轻 法 慢 教 者, 说 永 处 恶 道 报 

。 ruò yù pò yònɡ chánɡ zhù zhě , shuō yì jié lún

。 若 遇 破 用 常 住 者, 说 亿 劫 轮 

huí dì yù bào 。 ruò yù wū fàn wū sēnɡ zhě ,

回 地 狱 报。 若 遇 污 梵 诬 僧 者,

shuō yǒnɡ zài chù shenɡ bào 。 ruò yù tānɡ huǒ zhǎn zhuó

说 永 在 畜 生 报。 若 遇 汤 火 斩 斫 

shānɡ shēnɡ zhě , shuō lún huí dì chánɡ bào 。 ruò yù

伤 生 者, 说 轮 回 递 偿 报。 若 遇

pò jiè fàn zhāi zhě , shuō qín shòu jī è bào 。

破 戒 犯 斋 者, 说 禽 兽 饥 饿 报 。

ruò yù fēi lǐ huǐ yònɡ zhě , shuō suǒ qiú quē jué

若 遇 非 理 毁 用 者, 说 所 求 阙 绝 

bào 。 ruò yù wú wǒ ɡònɡ ɡāo zhě , shuō bēi shǐ

报 。 若 遇 吾 我 贡 高 者, 说 卑 使 

xià jiàn bào 。 ruò yù liǎnɡ shé dǒu luàn zhě , shuō

下 贱 报。 若 遇 两 舌 斗 乱 者 , 说 

wú shé bǎi shé bào 。 ruò yù xié jiàn zhě , shuō

无 舌 百 舌 报。 若 遇 邪 见 者, 说 

biān dì shòu shēnɡ bào 。 rú shì děnɡ yán fú tí zhònɡ

边 地 受 生 报。 如 是 等 阎 浮 提 众 

shēnɡ , shēn kǒu yì yè , è xí jié ɡuǒ , bǎi

生, 身 口 意 业 , 恶 习 结 果, 百 

qiān bào yìnɡ ,jīn cū luè shuō 。 rú shì děnɡ yán

千 报 应, 今 粗 略 说。 如 是 等 阎 

fú tí zhònɡ shēnɡ yè ɡǎn chā bié , dì zànɡ pú sà

浮 提 众 生 业 感 差 别, 地 藏 菩 萨

bǎi qiān fānɡ biàn ér jiào huà zhī 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ

百 千 方 便 而 教 化 之。 是 诸 众 生 

, xiān shòu rú shì děnɡ bào , hòu duò dì yù ,

, 先 受 如 是 等 报, 后 堕 地 狱 ,

dònɡ jīnɡ jié shù , wú yǒu chū qī 。 shì ɡù rǔ

动 经 劫 数, 无 有 出 期 。 是 故 汝

děnɡ hù rén hù ɡuó, wú lìnɡ shì zhū zhònɡ yè mí

等 护 人 护 国, 无 令 是 诸 众 业 迷

huò zhònɡ shēnɡ。 

惑 众 生 。 

sì tiān wánɡ wén yǐ , tì lèi bēi tàn hé zhǎnɡ ér tuì。

四 天 王 闻 已 , 涕 泪 悲 叹 合 掌 而 退。 


本文链接:http://www.dizangjing.cn/post/33.html

转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!

上一篇   下一篇

相关文章

网友评论