地藏经

地藏经全文,地藏经读诵,地藏经讲解,地藏菩萨本愿经,读地藏经的好处,地藏经注音

地藏经注音(卷下)

admin2021-03-2191

地藏菩萨本愿经卷下

 

jiào liànɡ bù shī ɡōnɡ dé yuán pǐn dì shí

校量布施功德缘品第十 

 

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà , chénɡ fó wēi shén , cónɡ

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 承 佛 威 神 , 从 

zuò ér qǐ , hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán : shì zūn , wǒ

座 而 起 , 胡 跪 合 掌 白 佛 言 : 世 尊 , 我

ɡuān yè dào zhònɡ shēnɡ ,jiào liànɡ bù shī ,yǒu qīnɡ yǒu zhònɡ ,

观 业 道 众 生 ,校 量 布 施 ,有 轻 有 重,

yǒu yī shēnɡ shòu fú,yǒu shí shēnɡ shòu fú,yǒu bǎi shēnɡ

有 一 生 受 福 , 有 十 生 受 福 , 有 百 生 

qiān shēnɡ shòu dà fú lì zhě 。 shì shì yún hé ,wéi yuàn

千 生 受 大 福 利 者。 是 事 云 何 , 唯 愿 

shì zūn wèi wǒ shuō zhī 。

世 尊 为 我 说 之 。

ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : wú jīn yú dāo lì tiān ɡōnɡ

尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨 : 吾 今 于 忉 利 天 宫 

yī qiè zhònɡ huì , shuō yán fú tí bù shī jiào liànɡ ɡōnɡ

一 切 众 会 , 说 阎 浮 提 布 施 较 量 功 

dé qīnɡ zhònɡ , rǔ dānɡ dì tīnɡ , wú wèi rǔ shuō 。

德 轻 重 , 汝 当 谛 听 , 吾 为 汝 说 。

dì zànɡ bái fó yán : wǒ yí shì shì , yuàn yào yù wén 。

地 藏 白 佛 言 : 我 疑 是 事 , 愿 乐 欲 闻 。

fó ɡào dì zànɡ pú sà : nán yán fú tí , yǒu zhū ɡuó wánɡ

佛 告 地 藏 菩 萨 : 南 阎 浮 提 , 有 诸 国 王 

、 zǎi fǔ dà chén 、 dà zhǎnɡ zhě 、 dà chà lì 、 dà pó

、 宰 辅 大 臣 、 大 长 者 、 大 刹 利 、 大 婆

luó mén děnɡ,ruò yù zuì xià pín qiónɡ,nǎi zhì lónɡ cán yīn

罗 门 等 , 若 遇 最 下 贫 穷 , 乃 至 癃 残 喑 

yǎ , lónɡ chī wú mù , rú shì zhǒnɡ zhǒnɡ bù wán jù zhě 。

哑 , 聋 痴 无 目 , 如 是 种 种 不 完 具 者 。

shì dà ɡuó wánɡ děnɡ yù bù shī shí , ruò nénɡ jù dà cí bēi

是 大 国 王 等 欲 布 施 时 , 若 能 具 大 慈 悲 

xià xīn hán xiào , qīn shǒu biàn bù shī , huò shǐ rén shī ,

下 心 含 笑 , 亲 手 遍 布 施 , 或 使 人 施,

ruǎn yán wèi yù , shì ɡuó wánɡ děnɡ suǒ huò fú lì , rú bù

软 言 慰 喻 , 是 国 王 等 所 获 福 利 , 如 布

shī bǎi hénɡ hé shā fó ɡōnɡ dé zhī lì 。 hé yǐ ɡù 。 yuán

施 百 恒 河 沙 佛 功 德 之 利 。 何 以 故 。 缘 

shì ɡuó wánɡ děnɡ ,yú shì zuì pín jiàn bèi jí bù wán jù zhě

是 国 王 等 , 于 是 最 贫 贱  辈 及 不 完 具 者 

, fā dà cí xīn ,shì ɡù fú lì yǒu rú cǐ bào。 bǎi qiān shēnɡ

, 发 大 慈 心 , 是 故 福 利 有 如 此 报。 百 千 生

zhōnɡ , chánɡ dé qī bǎo jù zú , hé kuànɡ yī shí shòu yònɡ。

 中 , 常 得 七 宝 具 足 , 何 况 衣 食 受 用 。

fù cì dì zànɡ : ruò wèi lái shì , yǒu zhū ɡuó wánɡ , zhì

复 次 地 藏 : 若 未 来 世 , 有 诸 国 王 , 至 

pó luó mén děnɡ ,yù fó tǎ sì ,huò fó xínɡ xiànɡ ,nǎi zhì

婆 罗 门 等 , 遇 佛 塔 寺 , 或 佛 形 像 , 乃 至

pú sà shēnɡ wén pì zhī fó xiànɡ , ɡōnɡ zì yínɡ bàn ɡònɡ yǎnɡ

菩 萨 声 闻 辟 支 佛 像 , 躬 自 营 办 供 养 

bù shī 。 shì ɡuó wánɡ děnɡ , dānɡ dé sān jié wéi dì shì shēn

布 施。 是 国 王 等 , 当 得 三 劫 为 帝 释 身 

, shòu shènɡ miào lè 。 ruò nénɡ yǐ cǐ bù shī fú lì , huí

, 受 胜 妙 乐 。 若 能 以 此 布 施 福 利 , 回 

xiànɡ fǎ jiè , shì dà ɡuó wánɡ děnɡ , yú shí jié zhōnɡ ,

向 法 界 , 是 大 国 王 等 , 于 十 劫 中 , 

chánɡ wéi dà fàn tiān wánɡ 。

常 为 大 梵 天 王 。

fù cì dì zànɡ : ruò wèi lái shì , yǒu zhū ɡuó wánɡ , zhì

复 次 地 藏 : 若 未 来 世 , 有 诸 国 王 , 至 

pó luó mén děnɡ , yù xiān fó tǎ miào , huò zhì jīnɡ xiànɡ ,

婆 罗 门 等 , 遇 先 佛 塔 庙 , 或 至 经 像 ,

huǐ huài pò luò ,nǎi nénɡ fā xīn xiū bǔ 。shì ɡuó wánɡ děnɡ

毁 坏 破 落 , 乃 能 发 心 修 补 。 是 国 王 等 

, huò zì yínɡ bàn , huò quàn tā rén ,nǎi zhì bǎi qiān rén

, 或 自 营 办 , 或 劝 他 人 , 乃 至 百 千 人 

děnɡ bù shī jié yuán。shì ɡuó wánɡ děnɡ,bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ

等 布 施 结 缘。 是 国 王 等 , 百 千 生 中

chánɡ wéi zhuǎn lún wánɡ shēn。rú shì tā rén tónɡ bù shī zhě,

常 为 转 轮 王 身。 如 是 他 人 同 布 施 者 ,

bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ chánɡ wéi xiǎo ɡuó wánɡ shēn ɡènɡ nénɡ yú

百 千 生 中 常 为 小 国 王 身 ,更 能 于

tǎ miào qián, fā huí xiànɡ xīn 。rú shì ɡuó wánɡ nǎi jí zhū

塔 庙 前, 发 回 向 心。 如 是 国 王 乃 及 诸

rén , jìn chénɡ fó dào , yǐ cǐ ɡuǒ bào wú liànɡ wú biān 。

人 , 尽 成 佛 道 , 以 此 果 报 无 量 无 边 。

fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu zhū ɡuó wánɡ jí pó

复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 有 诸 国 王 及 婆

luó mén děnɡ , jiàn zhū lǎo bìnɡ jí shēnɡ chǎn fù nǚ , ruò

罗 门 等 , 见 诸 老 病 及 生 产 妇 女 , 若

yī niàn jiān , jù dà cí xīn , bù shī yī yào yǐn shí wò jù

一 念 间 , 具 大 慈 心 , 布 施 医 药 饮 食 卧 具

, shǐ lìnɡ ān lè 。 rú shì fú lì zuì bù sī yì , yī

, 使 令 安 乐 。 如 是 福 利 最 不 思 议 , 一

bǎi jié zhōnɡ chánɡ wéi jìnɡ jū tiān zhǔ , èr bǎi jié zhōnɡ

百 劫 中 常 为 净 居 天 主 , 二 百 劫 中 

chánɡ wéi liù yù tiān zhǔ , bì jìnɡ chénɡ fó , yǒnɡ bú duò

常 为 六 欲 天 主 , 毕 竟 成 佛 , 永 不 堕 

è dào ,nǎi zhì bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ ,ěr bù wén kǔ shēnɡ。

恶 道 , 乃 至 百 千 生 中 , 耳 不 闻 苦 声。

fù cì dì zànɡ :ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu zhū ɡuó wánɡ jí

复 次 地 藏 : 若 未 来 世 中 , 有 诸 国 王 及

pó luó mén děnɡ ,nénɡ zuò rú shì bù shī , huò fú wú liànɡ

婆 罗 门 等 , 能 作 如 是 布 施 , 获 福 无 量 

。ɡènɡ nénɡ huí xiànɡ ,bú wèn duō shǎo ,bì jìnɡ chénɡ fó ,

。 更 能 回 向 , 不 问 多 少 , 毕 竟 成 佛 ,

hé kuànɡ shì fàn zhuǎn lún zhī bào。 shì ɡù dì zànɡ, pǔ

何 况 释 梵 转 轮 之 报。 是 故 地 藏 , 普

quàn zhònɡ shēnɡ dānɡ rú shì xué 。

劝 众 生 当 如 是 学 。

fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò shàn nán zǐ shàn nǚ

复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 善 男 子 善 女

rén ,yú fó fǎ zhōnɡ ,zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn , máo fā shā chén

人 , 于 佛 法 中 , 种 少 善 根 , 毛 发 沙 尘 

děnɡ xǔ , suǒ shòu fú lì , bù kě wéi yù 。

等 许 , 所 受 福 利 , 不 可 为 喻 。

fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn

复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子 善 

nǚ rén , yù fó xínɡ xiànɡ 、 pú sà xínɡ xiànɡ 、 pì zhī fó

女 人 , 遇 佛 形 像 、 菩 萨 形 像 、 辟 支 佛

xínɡ xiànɡ 、zhuǎn lún wánɡ xínɡ xiànɡ ,bù shī ɡònɡ yǎnɡ dé

形 像 、 转 轮 王 形 像 , 布 施 供 养 得

wú liànɡ fú , chánɡ zài rén tiān shòu shènɡ miào lè 。 ruò

无 量 福 , 常 在 人 天 受 胜 妙 乐 。 若

nénɡ huí xiànɡ fǎ jiè , shì rén fú lì bù kě wéi yù 。

能 回 向 法 界 , 是 人 福 利 不 可 为 喻 。

fù cì dì zànɡ : wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu shàn nán zǐ shàn

复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子 善 

nǚ rén , yù dà chénɡ jīnɡ diǎn , huò tīnɡ wén yī jì yī jù

女 人 , 遇 大 乘 经 典 , 或 听 闻 一 偈 一 句

, fā yīn zhònɡ xīn , zàn tàn ɡōnɡ jìnɡ ,bù shī ɡònɡ yǎnɡ。

, 发 殷 重 心 , 赞 叹 恭 敬 , 布 施 供 养 。

shì rén huò dà ɡuǒ bào , wú liànɡ wú biān 。 ruò nénɡ huí

是 人 获 大 果 报 , 无 量 无 边。 若 能 回 

xiànɡ fǎ jiè , qí fú bù kě wéi yù 。

向 法 界 , 其 福 不 可 为 喻 。

fù cì dì zànɡ :ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu shàn nán zǐ shàn

复 次 地 藏 : 若 未 来 世 中 , 有 善 男 子 善 

nǚ rén , yù fó tǎ sì , dà chénɡ jīnɡ diǎn 。 xīn zhě bù

女 人 , 遇 佛 塔 寺 , 大 乘 经 典。 新 者 布

shī ɡònɡ yǎnɡ ,zhān lǐ zàn tàn ,ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ 。ruò yù

施 供 养 , 瞻 礼 赞 叹 , 恭 敬 合 掌。 若 遇

ɡù zhě , huò huǐ huài zhě , xiū bǔ yínɡ lǐ , huò dú fā

故 者 , 或 毁 坏 者 , 修 补 营 理 , 或 独 发

xīn , huò quàn duō rén tónɡ ɡònɡ fā xīn 。rú shì děnɡ bèi ,

心 , 或 劝 多 人 同 共 发 心。 如 是 等 辈,

sān shí shēnɡ zhōnɡ chánɡ wéi zhū xiǎo ɡuó wánɡ , tán yuè

三 十 生 中 常 为 诸 小 国 王 , 檀 越

zhī rén ,chánɡ wéi lún wánɡ , hái yǐ shàn fǎ jiào huà zhū

之 人, 常 为 轮 王 , 还 以 善 法 教 化 诸

xiǎo ɡuó wánɡ 。fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu

小 国 王 。复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 有

shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ suǒ zhǒnɡ shàn ɡēn

善 男 子 善 女 人 , 于 佛 法 中 所 种 善 根

,huò bù shī ɡònɡ yǎnɡ , huò xiū bǔ tǎ sì , huò zhuānɡ lǐ

, 或 布 施 供 养 , 或 修 补 塔 寺 , 或 装 理

jīnɡ diǎn , nǎi zhì yī máo yī chén , yī shā yī dī 。

经 典 , 乃 至 一 毛 一 尘 , 一 沙 一 渧 。

rú shì shàn shì , dàn nénɡ huí xiànɡ fǎ jiè ,

如 是 善 事 , 但 能 回 向 法 界 ,

shì rén ɡōnɡ dé , bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ shòu shànɡ miào lè。

是 人 功 德 , 百 千 生 中 受 上 妙 乐 。

rú dàn huí xiànɡ zì jiā juàn shǔ , huò zì shēn lì yì ,

如 但 回 向 自 家 眷 属 , 或 自 身 利 益 ,

rú shì zhī ɡuǒ , jí sān shēnɡ shòu lè ,shě yī dé wàn bào。

如 是 之 果 , 即 三 生 受 乐 , 舍 一 得 万 报 。

shì ɡù dì zànɡ , bù shī yīn yuán , qí shì rú shì 。

是 故 地 藏 , 布 施 因 缘 , 其 事 如 是 。

 

dì shén hù fǎ pǐn dì shí yī

地神护法品第十一

 

ěr shí jiān láo dì shén bái fó yán : shì zūn ,wǒ cónɡ xī

尔 时 坚 牢 地 神 白 佛 言 : 世 尊 , 我 从 昔

lái zhān shì dǐnɡ lǐ wú liànɡ pú sà mó hē sà ,jiē shì dà

来 瞻 视 顶 礼 无 量 菩 萨 摩 诃 萨 , 皆 是 大

bù kě sī yì shén tōnɡ zhì huì,ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ。shì dì

不 可 思 议 神 通 智 慧 , 广 度 众 生。 是 地

zànɡ pú sà mó hē sà , yú zhū pú sà shì yuàn shēn zhònɡ ,

藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 于 诸 菩 萨 誓 愿 深 重 ,

shì zūn ,shì dì zànɡ pú sà yú yán fú tí yǒu dà yīn yuán

世 尊 , 是 地 藏 菩 萨 于 阎 浮 提 有 大 因 缘 

。 rú wén shū 、 pǔ xián 、 ɡuān yīn 、 mí lè , yì huà

。 如 文 殊 、 普 贤 、 观 音 、 弥 勒 , 亦 化 

bǎi qiān shēn xínɡ,dù yú liù dào,qí yuàn shànɡ yǒu bì jìnɡ

百 千 身 形 , 度 于 六 道 ,其 愿 尚 有 毕 竟 

。shì dì zànɡ pú sà jiào huà liù dào yī qiè zhònɡ shēnɡ,suǒ

。 是 地 藏 菩 萨 教 化 六 道 一 切 众 生 , 所 

fā shì yuàn jié shù , rú qiān bǎi yì hénɡ hé shā 。

发 誓 愿 劫 数 , 如 千 百 亿 恒 河 沙 。

shì zūn,wǒ ɡuān wèi lái jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,yú suǒ zhù

世 尊 , 我 观 未 来 及 现 在 众 生 , 于 所 住 

chù , yú nán fānɡ qīnɡ jié zhī dì , yǐ tǔ shí zhú mù zuò

处 , 于 南 方 清 洁 之 地 , 以 土 石 竹 木 作 

qí kān shì,shì zhōnɡ nénɡ sù huà,nǎi zhì jīn yín tónɡ tiě,

其 龛 室 , 是 中 能 塑 画 , 乃 至 金 银 铜 铁,

zuò dì zànɡ xínɡ xiànɡ,shāo xiānɡ ɡònɡ yǎnɡ,zhān lǐ zàn tàn

作 地 藏 形 像 , 烧 香 供 养 , 瞻 礼 赞 叹

。shì rén jū chù,jí dé shí zhǒnɡ lì yì 。hé děnɡ wéi shí:

。是 人 居 处 , 即 得 十 种 利 益 。 何 等 为 十:

yī zhě 、 tǔ dì fēnɡ rǎnɡ ; èr zhě 、 jiā zhái yǒnɡ ān ;

一 者 、 土 地 丰 壤 ; 二 者 、 家 宅 永 安 ;

sān zhě 、xiān wánɡ shēnɡ tiān ;sì zhě 、xiàn cún yì shòu ;

三 者 、 先 亡 生 天 ; 四 者 、 现 存 益 寿 ;

wǔ zhě 、 suǒ qiú suì yì ; liù zhě 、 wú shuǐ huǒ zāi ;

五 者 、 所 求 遂 意 ; 六 者 、 无 水 火 灾 ;

qī zhě 、 xū hào pì chú ; bā zhě 、 dù jué è mènɡ ;

七 者 、 虚 耗 辟 除 ; 八 者 、 杜 绝 恶 梦 ;

jiǔ zhě 、 chū rù shén hù ; shí zhě 、 duō yù shènɡ yīn 。

九 者 、 出 入 神 护 ; 十 者 、 多 遇 圣 因 。

shì zūn ,wèi lái shì zhōnɡ,jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,

世 尊 , 未 来 世 中 , 及 现 在 众 生,

ruò nénɡ yú suǒ zhù chu fānɡ miàn , zuò rú shì ɡònɡ yǎnɡ ,

若 能 于 所 住 处 方 面 , 作 如 是 供 养 ,

dé rú shì lì yì 。

得 如 是 利 益 。

fù bái fó yán :shì zūn , wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn

复 白 佛 言 : 世 尊 , 未 来 世 中 , 若 有 善

nán zǐ shàn nǚ rén ,yú suǒ zhù chu , yǒu cǐ jīnɡ diǎn jí

男 子 善 女 人 , 于 所 住 处 , 有 此 经 典 及

pú sà xiànɡ , shì rén ɡènɡ nénɡ zhuǎn dú jīnɡ diǎn , ɡònɡ

菩 萨 像 , 是 人 更 能 转 读 经 典 , 供 

yǎnɡ pú sà 。wǒ chánɡ rì yè yǐ běn shén lì ,wèi hù shì rén,

养 菩 萨 。 我 常 日 夜 以 本 神 力 , 卫 护 是 人,

nǎi zhì shuǐ huǒ dào zéi,dà hènɡ xiǎo hènɡ,yī qiè è shì

乃 至 水 火 盗 贼 , 大 横 小 横 , 一 切 恶 事 

, xī jiē xiāo miè 。

, 悉 皆 消 灭 。

fó ɡào jiān láo dì shén :rǔ dà shén lì , zhū shén shǎo jí

佛 告 坚 牢 地 神 : 汝 大 神 力 , 诸 神 少 及

。 hé yǐ ɡù ? yán fú tǔ dì , xī ménɡ rǔ hù , nǎi

。 何 以 故 ? 阎 浮 土 地 , 悉 蒙 汝 护 , 乃 

zhì cǎo mù shā shí , dào má zhú wěi , ɡǔ mǐ bǎo bèi ,

至 草 木 沙 石 , 稻 麻 竹 苇 , 谷 米 宝 贝,

cónɡ dì ér yǒu,jiē yīn rǔ lì 。yòu dānɡ chēnɡ yánɡ dì zànɡ

从 地 而 有, 皆 因 汝 力。 又 当 称 扬 地 藏 

pú sà lì yì zhī shì 。 rǔ zhī ɡōnɡ dé , jí yǐ shén tōnɡ

菩 萨 利 益 之 事。 汝 之 功 德 , 及 以 神 通 

,bǎi qiān bèi yú chánɡ fēn dì shén。ruò wèi lái shì zhōnɡ ,

, 百 千 倍 于 常 分 地 神。 若 未 来 世 中 ,

yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén, ɡònɡ yǎnɡ pú sà, jí zhuǎn dú

有 善 男 子 善 女 人 , 供 养 菩 萨 , 及 转 读

shì jīnɡ ,dàn yī dì zànɡ běn yuàn jīnɡ yī shì xiū xínɡ zhě。

是 经 , 但 依 地 藏 本 愿 经 一 事 修 行 者。

rǔ yǐ běn shén lì ér yōnɡ hù zhī , wù lìnɡ yī qiè zāi hài

汝 以 本 神 力 而 拥 护 之 , 勿 令 一 切 灾 害 

jí bù rú yì shì , zhé wén yú ěr , hé kuànɡ lìnɡ shòu 。

及 不 如 意 事 , 辄 闻 于 耳 , 何 况 令 受 。

fēi dàn rǔ dú hù shì rén ɡù , yì yǒu shì fàn juàn shǔ ,

非 但 汝 独 护 是 人 故 , 亦 有 释 梵 眷 属,

zhū tiān juàn shǔ ,yōnɡ hù shì rén 。hé ɡù dé rú shì shènɡ

诸 天 眷 属 , 拥 护 是 人。 何 故 得 如 是 圣 

xián yōnɡ hù,jiē yóu zhān lǐ dì zànɡ xínɡ xiànɡ,jí zhuǎn dú

贤 拥 护 , 皆 由 瞻 礼 地 藏 形 像 , 及 转 读

shì běn yuàn jīnɡ ɡù , zì rán bì jìnɡ chū lí kǔ hǎi ,zhènɡ

是 本 愿 经 故 , 自 然 毕 竟 出 离 苦 海 , 证 

niè pán lè 。 yǐ shì zhī ɡù , dé dà yōnɡ hù 。

涅 槃 乐 。 以 是 之 故, 得 大 拥 护 。

 

jiàn wén lì yì pǐn dì shí èr

见闻利益品第十二

 

ěr shí shì zūn,cónɡ dǐnɡ mén shànɡ,fànɡ bǎi qiān wàn yì dà

尔 时 世 尊 , 从 顶 门 上 , 放 百 千 万 亿 大

háo xiànɡ ɡuānɡ,suǒ wèi:bái háo xiànɡ ɡuānɡ、dà bái háo xiànɡ

毫 相 光 , 所 谓 : 白 毫 相 光、 大 白 毫 相 

ɡuānɡ、ruì háo xiànɡ ɡuānɡ、dà ruì háo xiànɡ ɡuānɡ、yù háo xiànɡ

光 、 瑞 毫 相 光 、 大 瑞 毫 相 光 、 玉 毫 相 

ɡuānɡ、dà yù háo xiànɡ ɡuānɡ、zǐ háo xiànɡ ɡuānɡ 、 dà zǐ háo

光 、 大 玉 毫 相 光 、 紫 毫 相 光 、 大 紫 毫

xiànɡ ɡuānɡ、qīnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà qīnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、bì háo

相 光 、 青 毫 相 光 、 大 青 毫 相 光 、 碧 毫

xiànɡ ɡuānɡ、dà bì háo xiànɡ ɡuānɡ、hónɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà hónɡ

相 光 、 大 碧 毫 相 光 、 红 毫 相 光 、 大 红 

háo xiànɡ ɡuānɡ、lǜ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà lǜ háo xiànɡ ɡuānɡ、 jīn

毫 相 光 、 绿 毫 相 光 、 大 绿 毫 相 光 、 金

háo xiànɡ ɡuānɡ、dà jīn háo xiànɡ ɡuānɡ、qìnɡ yún háo xiànɡ ɡuānɡ、

毫 相 光 、 大 金 毫 相 光 、 庆 云 毫 相 光 、

dà qìnɡ yún háo xiànɡ ɡuānɡ、qiān lún háo ɡuānɡ、dà qiān lún háo

大 庆 云 毫 相 光 、 千 轮 毫 光 、大 千 轮 毫

ɡuānɡ、bǎo lún háo ɡuānɡ 、dà bǎo lún háo ɡuānɡ 、rì lún háo

光 、 宝 轮 毫 光 、 大 宝 轮 毫 光 、 日 轮 毫

ɡuānɡ、 dà rì lún háo ɡuānɡ、 yuè lún háo ɡuānɡ、 dà yuè lún

光 、 大 日 轮 毫 光 、 月 轮 毫 光 、 大 月 轮

háo ɡuānɡ、ɡōnɡ diàn háo ɡuānɡ、dà ɡōnɡ diàn háo ɡuānɡ、hǎi yún

毫 光 、 宫 殿 毫 光 、 大 宫 殿 毫 光 、 海 云

háo ɡuānɡ 、 dà hǎi yún háo ɡuānɡ 。

毫 光 、 大 海 云 毫 光。

yú dǐnɡ mén shànɡ fànɡ rú shì děnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ yǐ,chū wēi miào

于 顶 门 上 放 如 是 等 毫 相 光 已 , 出 微 妙

yīn , ɡào zhū dà zhònɡ ,tiān lónɡ bá bù 、rén fēi rén děnɡ

音 , 告 诸 大 众 , 天 龙 八 部 、 人 非 人 等

:tīnɡ wú jīn rì yú dāo lì tiān ɡōnɡ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì

: 听 吾 今 日 于 忉 利 天 宫 , 称 扬 赞 叹 地

zànɡ pú sà yú rén tiān zhōnɡ ,lì yì děnɡ shì 、 bù sī yì

藏 菩 萨 于 人 天 中 , 利 益 等 事 、 不 思 议

shì、 chāo shènɡ yīn shì、 zhènɡ shí dì shì、 bì jìnɡ bú tuì

事 、 超 圣 因 事 、 证 十 地 事 、毕 竟 不 退

ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shì 。

阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 事 。

shuō shì yǔ shí , huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē sà ,mínɡ

说 是 语 时 , 会 中 有 一 菩 萨 摩 诃 萨 , 名 

ɡuān shì yīn , cónɡ zuò ér qǐ ,hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán

观 世 音 , 从 座 而 起 , 胡 跪 合 掌 白 佛 言 

: shì zūn , shì dì zànɡ pú sà mó hē sà jù dà cí bēi

: 世 尊 , 是 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 具 大 慈 悲 

,lián mǐn zuì kǔ zhònɡ shēnɡ ,yú qiān wàn yì shì jiè ,huà

, 怜 愍 罪 苦 众 生 , 于 千 万 亿 世 界 , 化 

qiān wàn yì shēn。suǒ yǒu ɡōnɡ dé jí bù sī yì wēi shén zhī

千 万 亿 身 。 所 有 功 德 及 不 思 议 威 神 之 

lì 。 wǒ wén shì zūn ,yǔ shí fānɡ wú liànɡ zhū fó , yì

力 。 我 闻 世 尊 ,与 十 方 无 量 诸 佛 , 异

kǒu tónɡ yīn ,zàn tàn dì zànɡ pú sà yún :zhènɡ shǐ ɡuò qù

口 同 音 ,赞 叹 地 藏 菩 萨 云 : 正 使 过 去

xiàn zài wèi lái zhū fó ,shuō qí ɡōnɡ dé ,yóu bù nénɡ jìn

现 在 未 来 诸 佛 ,说 其 功 德 , 犹 不 能 尽 

。 xiànɡ zhě ,yòu ménɡ shì zūn ,pǔ ɡào dà zhònɡ :yù chēnɡ

。 向 者 ,又 蒙 世 尊 , 普 告 大 众 : 欲 称 

yánɡ dì zànɡ lì yì děnɡ shì。wéi yuàn shì zūn ,wèi xiàn zài

扬 地 藏 利 益 等 事。唯 愿 世 尊 ,为 现 在 

wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ,chēnɡ yánɡ dì zànɡ bù sī yì shì,

未 来 一 切 众 生 , 称 扬 地 藏 不 思 议 事,

lìnɡ tiān lónɡ bá bù , zhān lǐ huò fú 。

令 天 龙 八 部 , 瞻 礼 获 福 。

fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà : rǔ yú suō pó shì jiè yǒu dà

佛 告 观 世 音 菩 萨 : 汝 于 娑 婆 世 界 有 大

yīn yuán 。ruò tiān ruò lónɡ 、ruò nán ruò nǚ 、ruò shén ruò

因 缘。 若 天 若 龙 、 若 男 若 女 、 若 神 若 

ɡuǐ、nǎi zhì liù dào zuì kǔ zhònɡ shēnɡ,wén rǔ mínɡ zhě 、

鬼 、 乃 至 六 道 罪 苦 众 生 , 闻 汝 名 者 、

jiàn rǔ xínɡ zhě 、liàn mù rǔ zhě 、 zàn tàn rǔ zhě 。 shì

见 汝 形 者 、 恋 慕 汝 者 、 赞 叹 汝 者。 是 

zhū zhònɡ shēnɡ,yú wú shànɡ dào,bì bú tuì zhuǎn。chánɡ shēnɡ

诸 众 生 , 于 无 上 道 , 必 不 退 转。 常 生 

rén tiān ,jù shòu miào lè 。yīn ɡuǒ jiānɡ shú ,yù fó shòu

人 天 , 具 受 妙 乐 。 因 果 将 熟 , 遇 佛 受 

jì。rǔ jīn jù dà cí bēi ,lián mǐn zhònɡ shēnɡ , jí tiān

记 。 汝 今 具 大 慈 悲 , 怜 愍 众 生 , 及 天 

lónɡ bá bù ,tīnɡ wú xuān shuō dì zànɡ pú sà bù sī yì lì

龙 八 部 , 听 吾 宣 说 地 藏 菩 萨 不 思 议 利

yì zhī shì 。 rǔ dānɡ dì tīnɡ , wú jīn shuō zhī 。

益 之 事。 汝 当 谛 听 , 吾 今 说 之 。

ɡuān shì yīn yán :wéi rán , shì zūn , yuàn yào yù wén !

观 世 音 言 :唯 然 , 世 尊 , 愿 乐 欲 闻 !

fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà:wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ

佛 告 观 世 音 菩 萨 :未 来 现 在 诸 世 界 中 

,yǒu tiān rén shòu tiān fú jìn,yǒu wǔ shuāi xiànɡ xiàn,huò

, 有 天 人 受 天 福 尽, 有 五 衰 相 现 , 或

yǒu duò yú è dào zhī zhě 。 rú shì tiān rén , ruò nán ruò

有 堕 于 恶 道 之 者。 如 是 天 人 , 若 男 若 

nǚ,dānɡ xiàn xiànɡ shí,huò jiàn dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ、

女 , 当 现 相 时 , 或 见 地 藏 菩 萨 形 像、

huò wén dì zànɡ pú sà mínɡ , yī zhān yī lǐ 。 shì zhū tiān

或 闻 地 藏 菩 萨 名 , 一 瞻 一 礼 。 是 诸 天 

rén ,zhuǎn zēnɡ tiān fú ,shòu dà kuài lè ,yǒnɡ bú duò sān

人 , 转 增 天 福 ,受 大 快 乐 , 永 不 堕 三 

è dào bào 。hé kuànɡ jiàn wén pú sà , yǐ zhū xiānɡ 、 huā

恶 道 报 。何 况 见 闻 菩 萨 , 以 诸 香   华 

、 yī fu 、 yǐn shí 、 bǎo bèi 、 yīnɡ luò , bù shī ɡònɡ

、 衣 服 、 饮 食 、 宝 贝 、 璎 珞 , 布 施 供 

yǎnɡ , suǒ huò ɡōnɡ dé fú lì , wú liànɡ wú biān 。

养 , 所 获 功 德 福 利 , 无 量 无 边 。

fù cì ɡuān shì yīn:ruò wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ,

复 次 观 世 音: 若 未 来 现 在 诸 世 界 中 ,

liù dào zhònɡ shēnɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí,dé wén dì zànɡ pú sà mínɡ

六 道 众 生 临 命 终 时 , 得 闻 地 藏 菩 萨 名 

, yī shēnɡ lì ěr ɡēn zhě 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ , yǒnɡ bú lì

, 一 声 历 耳 根 者。 是 诸 众 生 , 永 不 历

sān è dào kǔ 。 hé kuànɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí ,fù mǔ juàn shǔ

三 恶 道 苦 。 何 况 临 命 终 时 , 父 母 眷 属 

, jiānɡ shì mìnɡ zhōnɡ rén shě zhái、 cái wù 、bǎo bèi 、 yī

, 将 是 命 终 人 舍 宅 、 财 物 、 宝 贝 、 衣

fú,sù huà dì zànɡ xínɡ xiànɡ。huò shǐ bìnɡ rén wèi zhōnɡ zhī

服 ,塑 画 地 藏 形 像。 或 使 病 人 未 终 之 

shí,yǎn ěr jiàn wén , zhī dào juàn shǔ jiānɡ shě zhái 、 bǎo

时, 眼 耳 见 闻 , 知 道 眷 属 将 舍 宅 、 宝

bèi děnɡ wèi qí zì shēn sù huà dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ。shì

贝 等 为 其 自 身 塑 画 地 藏 菩 萨 形 像。 是 

rén ruò shì yè bào hé shòu zhònɡ bìnɡ zhě,chénɡ sī ɡōnɡ dé,

人 若 是 业 报 合 受 重 病 者, 承 斯 功 德 ,

xún jí chú yù ,shòu mìnɡ zēnɡ yì 。 shì rén ruò shì yè bào

寻 即 除 愈 ,寿 命 增 益 。 是 人 若 是 业 报 

mìnɡ jìn ,yīnɡ yǒu yī qiè zuì zhànɡ yè zhànɡ ,hé duò è qù

命 尽 , 应 有 一 切 罪 障 业 障 ,合 堕 恶 趣

zhě。chénɡ sī ɡōnɡ dé,mìnɡ zhōnɡ zhī hòu ,jí shēnɡ rén tiān

者。 承 斯 功 德 , 命 终 之 后 , 即 生 人 天

, shòu shènɡ miào lè,yī qiè zuì zhànɡ,jiē xī xiāo miè 。

, 受 胜 妙 乐 , 一 切 罪 障 , 皆 悉 消 灭 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu nán zǐ

复 次 观 世 音 菩 萨 : 若 未 来 世 , 有 男 子

nǚ rén , huò rǔ bǔ shí 、 huò sān suì 、 wǔ suì 、 shí

女 人 , 或 乳 哺 时 、 或 三 岁 、 五 岁 、 十 

suì yǐ xià ,wánɡ shī fù mǔ , nǎi jí wánɡ shī xiōnɡ di jiě

岁 以 下 ,亡 失 父 母 , 乃 及 亡 失 兄 弟 姐 

mèi , shì rén nián jì zhǎnɡ dà ,sī yì fù mǔ jí zhū juàn

妹 , 是 人 年 既 长 大 ,思 忆 父 母 及 诸 眷 

shǔ , bù zhī luò zài hé qù 、shēnɡ hé shì jiè 、 shēnɡ hé

属 , 不 知 落 在 何 趣 、生 何 世 界 、 生 何

tiān zhōnɡ?shì rén ruò nénɡ sù huà dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ ,

天 中 ? 是 人 若 能 塑 画 地 藏 菩 萨 形 像 ,

nǎi zhì wén mínɡ , yī zhān yī lǐ , yī rì zhì qí rì ,

乃 至 闻 名 , 一 瞻 一 礼 , 一 日 至 七 日 ,

mò tuì chū xīn , wén mínɡ jiàn xínɡ,zhān lǐ ɡònɡ yǎnɡ 。 shì

莫 退 初 心 , 闻 名 见 形 , 瞻 礼 供 养。 是 

rén juàn shǔ , jiǎ yīn yè ɡù , duò è qù zhě , jì dānɡ

人 眷 属 , 假 因 业 故 , 堕 恶 趣 者 , 计 当 

jié shù , chénɡ sī nán nǚ , xiōnɡ di zǐ mèi , sù huà dì

劫 数 , 承 斯 男 女 , 兄 弟 姊 妹 , 塑 画 地

zànɡ xínɡ xiànɡ ,zhān lǐ ɡōnɡ dé ,xún jí jiě tuō,shēnɡ rén

藏 形 像 , 瞻 礼 功 德 , 寻 即 解 脱 ,生 人

tiān zhōnɡ,shòu shènɡ miào lè。shì rén juàn shǔ , rú yǒu fú

天 中 , 受 胜 妙 乐 。 是 人 眷 属 , 如 有 福

lì,yǐ shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè zhě ,jí chénɡ sī

力 , 已 生 人 天 , 受 胜 妙 乐 者 , 即 承 斯

ɡōnɡ dé , zhuǎn zēnɡ shènɡ yīn , shòu wú liànɡ lè 。

功 德 , 转 增 圣 因 , 受 无 量 乐 。

shì rén ɡènɡ nénɡ sān qí rì zhōnɡ,yī xīn zhān lǐ dì zànɡ xínɡ

是 人 更 能 三 七 日 中 , 一 心 瞻 礼 地 藏 形 

xiànɡ , niàn qí mínɡ zi , mǎn yú wàn biàn 。dānɡ dé pú sà

像 , 念 其 名 字 , 满 于 万 遍。 当 得 菩 萨

xiàn wú biān shēn,jù ɡào shì rén ,juàn shǔ shēnɡ jiè 。 huò

现 无 边 身 , 具 告 是 人 , 眷 属 生 界。 或 

yú mènɡ zhōnɡ ,pú sà xiàn dà shén lì , qīn lǐnɡ shì rén ,

于 梦 中 ,菩 萨 现 大 神 力 , 亲 领 是 人,

yú zhū shì jiè ,jiàn zhū juàn shǔ 。ɡènɡ nénɡ měi rì niàn pú

于 诸 世 界 , 见 诸 眷 属 。更 能 每 日 念 菩

sà mínɡ qiān biàn , zhì yú qiān rì 。 shì rén dānɡ dé pú sà

萨 名 千 遍 , 至 于 千 日 。 是 人 当 得 菩 萨

qiǎn suǒ zài tǔ dì ɡuǐ shén ,zhōnɡ shēn wèi hù ,xiàn shì yī

遣 所 在 土 地 鬼 神 , 终 身 卫 护 , 现 世 衣

shí fēnɡ yì , wú zhū jí kǔ 。 nǎi zhì hènɡ shì bú rù qí

食 丰 溢 , 无 诸 疾 苦 。 乃 至 横 事 不 入 其

mén , hé kuànɡ jí shēn 。 shì rén bì jìnɡ dé pú sà mó

门 , 何 况 及 身。 是 人 毕 竟 得 菩 萨 摩 

dǐnɡ shòu jì 。

顶 授 记 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì yǒu shàn nán zǐ

复 次 观 世 音 菩 萨 : 若 未 来 世 有 善 男 子

shàn nǚ rén , yù fā ɡuǎnɡ dà cí xīn , jiù dù yī qiè zhònɡ

善 女 人 , 欲 发 广 大 慈 心 , 救 度 一 切 众 

shēnɡ zhě , yù xiū wú shànɡ pú tí zhě , yù chū lí sān jiè

生 者 , 欲 修 无 上 菩 提 者  , 欲 出 离 三 界 

zhě 。shì zhū rén děnɡ ,jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ ,jí wén mínɡ

者。 是 诸 人 等 , 见 地 藏 形 像 , 及 闻 名 

zhě , zhì xīn ɡuī yī , huò yǐ xiānɡ huā 、 yī fu 、 bǎo

者 , 至 心 归 依 , 或 以 香 华 、 衣 服 、 宝 

bèi 、 yǐn shí , ɡònɡ yǎnɡ zhān lǐ 。shì shàn nán nǚ děnɡ ,

贝 、 饮 食 , 供 养 瞻 礼 。 是 善 男 女 等 ,

suǒ yuàn sù chénɡ , yǒnɡ wú zhànɡ ài 。

所 愿 速 成 , 永 无 障 碍 。

fù cì ɡuān shì yīn :ruò wèi lái shì , yǒu shàn nán zǐ shàn

复 次 观 世 音 : 若 未 来 世 , 有 善 男 子 善 

nǚ rén ,yù qiú xiàn zài wèi lái bǎi qiān wàn yì děnɡ yuàn ,

女 人 , 欲 求 现 在 未 来 百 千 万 亿 等 愿 ,

bǎi qiān wàn yì děnɡ shì。dàn dānɡ ɡuī yī zhān lǐ、ɡònɡ yǎnɡ

百 千 万 亿 等 事。 但 当 归 依 瞻 礼 、供 养 

zàn tàn ,dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ 。rú shì suǒ yuàn suǒ qiú

赞 叹 , 地 藏 菩 萨 形 像。 如 是 所 愿 所 求 

, xī jiē chénɡ jiù 。 fù yuàn dì zànɡ pú sà jù dà cí bēi

, 悉 皆 成 就。 复 愿 地 藏 菩 萨 具 大 慈 悲 

, yǒnɡ yōnɡ hù wǒ 。shì rén yú shuì mènɡ zhōnɡ ,jí dé pú

, 永 拥 护 我 。 是 人 于 睡 梦 中 , 即 得 菩

sà mó dǐnɡ shòu jì 。

萨 摩 顶 授 记 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , shàn nán zǐ

复 次 观 世 音 菩 萨 : 若 未 来 世 , 善 男 子

shàn nǚ rén ,yú dà chénɡ jīnɡ diǎn,shēn shēnɡ zhēn zhònɡ,fā

善 女 人 , 于 大 乘 经 典 , 深 生 珍 重 , 发

bù sī yì xīn , yù dú yù sònɡ 。 zònɡ yù mínɡ shī jiāo shì

不 思 议 心 , 欲 读 欲 诵。 纵 遇 明 师 教 视 

lìnɡ shú ,xuán dé xuán wànɡ,dònɡ jīnɡ nián yuè,bù nénɡ dú

令 熟, 旋 得 旋 忘 , 动 经 年 月, 不 能 读

sònɡ 。 shì shàn nán zǐ děnɡ ,yǒu sù yè zhànɡ ,wèi dé xiāo

诵。 是 善 男 子 等 ,有 宿 业 障 , 未 得 消 

chú , ɡù yú dà chénɡ jīnɡ diǎn , wú dú sònɡ xìnɡ 。 rú shì

除 , 故 于 大 乘 经 典 , 无 读 诵 性。 如 是 

zhī rén ,wén dì zànɡ pú sà mínɡ 、jiàn dì zànɡ pú sà xiànɡ

之 人 , 闻 地 藏 菩 萨 名 、 见 地 藏 菩 萨 像 

,jù yǐ běn xīn ɡōnɡ jìnɡ chén bái ,ɡènɡ yǐ xiānɡ huā 、 yī

, 具 以 本 心 恭 敬 陈 白 , 更 以 香 华 、 衣

fú 、 yǐn shí 、 yī qiè wán jù , ɡònɡ yǎnɡ pú sà 。 yǐ

服 、 饮 食 、 一 切 玩 具 , 供 养 菩 萨 。 以

jìnɡ shuǐ yī zhǎn , jīnɡ yī rì yī yè ān pú sà qián , rán

净 水 一 盏 , 经 一 日 一 夜 安 菩 萨 前 , 然 

hòu hé zhǎnɡ qǐnɡ fú , huí shǒu xiànɡ nán 。 lín rù kǒu shí ,

后 合 掌 请 服 , 回 首 向 南。 临 入 口 时,

zhì xīn zhènɡ zhònɡ , fú shuǐ jì bì , shèn wǔ xīn jiǔ ròu ,

至 心 郑 重 , 服 水 既 毕 , 慎 五 辛 酒 肉,

xié yín wànɡ yǔ , jí zhū shā hài , yī qí rì huò sān qī

邪 淫 妄 语 , 及 诸 杀 害 , 一 七 日 或 三 七

rì 。 shì shàn nán zǐ shàn nǚ rén , yú shuì mènɡ zhōnɡ , jù

日 。 是 善 男 子 善 女 人 , 于 睡 梦 中 , 具

jiàn dì zànɡ pú sà xiàn wú biān shēn , yú shì rén chù , shòu

见 地 藏 菩 萨 现 无 边 身 , 于 是 人 处 , 授 

ɡuàn dǐnɡ shuǐ。qí rén mènɡ júe ,jí huò cōnɡ mínɡ,yīnɡ shì

灌 顶 水 。 其 人 梦 觉 , 即 获 聪 明 , 应 是

jīnɡ diǎn , yī lì ěr ɡēn ,jí dānɡ yǒnɡ jì ,ɡènɡ bú wànɡ

经 典 , 一 历 耳 根 ,即 当 永 记 , 更 不 忘 

shī yī jù yī jì 。

失 一 句 一 偈 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu zhū rén

复 次 观 世 音 菩 萨 : 若 未 来 世 , 有 诸 人 

děnɡ , yī shí bù zú , qiú zhě ɡuāi yuàn 、 huò duō jí bìnɡ

等 , 衣 食 不 足 , 求 者 乖 愿 、 或 多 疾 病 

、 huò duō xiōnɡ shuāi 、 jiā zhái bù ān 、 juàn shǔ fēn sàn 、

、 或 多 凶 衰 、 家 宅 不 安 、 眷 属 分 散 、

huò zhū hènɡ shì ,duō lái wǔ shēn ,shuì mènɡ zhī jiān ,duō

或 诸 横 事 , 多 来 忤 身 , 睡 梦 之 间 , 多

yǒu jīnɡ bù 。rú shì rén děnɡ ,wén dì zànɡ mínɡ 、 jiàn dì

有 惊 怖 。 如 是 人 等 , 闻 地 藏 名 、 见 地

zànɡ xínɡ ,zhì xīn ɡōnɡ jìnɡ,niàn mǎn wàn biàn。shì zhū bú

藏 形 , 至 心 恭 敬 ,念 满 万 遍。 是 诸 不

rú yì shì , jiàn jiàn xiāo miè , jí dé ān lè 、 yī shí

如 意 事 , 渐 渐 消 灭 , 即 得 安 乐 、 衣 食 

fēnɡ yì , nǎi zhì yú shuì mènɡ zhōnɡ , xī jiē ān lè 。

丰 益 , 乃 至 于 睡 梦 中 , 悉 皆 安 乐 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu shàn nán

复 次 观 世 音 菩 萨 : 若 未 来 世 , 有 善 男 

zǐ shàn nǚ rén , huò yīn zhì shēnɡ、 huò yīn ɡōnɡ sī 、 huò

子 善 女 人 , 或 因 治 生 、 或 因 公 私 、 或 

yīn shēnɡ sǐ 、huò yīn jí shì , rù shān lín zhōnɡ 、 ɡuò dù

因 生 死 、 或 因 急 事 , 入 山 林 中 、 过 渡

hé hǎi 、nǎi jí dà shuǐ 、 huò jīnɡ xiǎn dào 。 shì rén xiān

河 海 、 乃 及 大 水 、 或 经 险 道。 是 人 先 

dānɡ niàn dì zànɡ pú sà mínɡ wàn biàn , suǒ ɡuò tǔ dì , ɡuǐ

当 念 地 藏 菩 萨 名 万 遍 , 所 过 土 地 , 鬼 

shén wèi hù , xínɡ zhù zuò wò , yǒnɡ bǎo ān lè 。 nǎi zhì

神 卫 护 , 行 住 坐 卧 , 永 保 安 乐 。 乃 至 

fénɡ yú hǔ lánɡ shī zǐ , yī qiè dú hài , bù nénɡ sǔn zhī 。

逢 于 虎 狼 狮 子 , 一 切 毒 害 , 不 能 损 之 。

fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà : shì dì zànɡ pú sà , yú yán

佛 告 观 世 音 菩 萨 : 是 地 藏 菩 萨 , 于 阎 

fú tí yǒu dà yīn yuán,ruò shuō yú zhū zhònɡ shēnɡ jiàn wén lì

浮 提 有 大 因 缘 , 若 说 于 诸 众 生 见 闻 利

yì děnɡ shì ,bǎi qiān jié zhōnɡ , shuō bù nénɡ jìn 。 shì ɡù

益 等 事 ,百 千 劫 中 , 说 不 能 尽。 是 故

ɡuān shì yīn , rǔ yǐ shén lì liú bù shì jīnɡ , lìnɡ suō pó

观 世 音 , 汝 以 神 力 流 布 是 经 , 令 娑 婆

shì jiè zhònɡ shēnɡ , bǎi qiān wàn jié yǒnɡ shòu ān lè 。

世 界 众 生 , 百 千 万 劫 永 受 安 乐 。

ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán :

尔 时 世 尊 , 而 说 偈 言 :

wú ɡuān dì zànɡ wēi shén lì , hénɡ hé shā jié shuō nán jìn,

吾 观 地 藏 威 神 力 , 恒 河 沙 劫 说 难 尽,

jiàn wén zhān lǐ yī niàn jiān,lì yì rén tiān wú liànɡ shì 。

见 闻 瞻 礼 一 念 间 , 利 益 人 天 无 量 事 。

ruò nán ruò nǚ ruò lónɡ shén ,bào jìn yīnɡ dānɡ duò è dào,

若 男 若 女 若 龙 神 , 报 尽 应 当 堕 恶 道 ,

zhì xīn ɡuī yī dà shì shēn,shòu mìnɡ zhuǎn zēnɡ chú zuì zhànɡ 。

至 心 归 依 大 士 身 , 寿 命 转 增 除 罪 障。

shǎo shī fù mǔ ēn ài zhě , wèi zhī hún shén zài hé qù ,

少 失 父 母 恩 爱 者 , 未 知 魂 神 在 何 趣 ,

xiōnɡ di zǐ mèi jí zhū qīn , shēnɡ zhǎnɡ yǐ lái jiē bù shí 。

兄 弟 姊 妹 及 诸 亲 , 生 长 以 来 皆 不 识 。

huò sù huò huà dà shì shēn , bēi liàn zhān lǐ bú zàn shě ,

或 塑 或 画 大 士 身 , 悲 恋 瞻 礼 不 暂 舍,

sān qí rì zhōnɡ niàn qí mínɡ , pú sà dānɡ xiàn wú biān tǐ ,

三 七 日 中 念 其 名 , 菩 萨 当 现 无 边 体 ,

shì qí juàn shǔ suǒ shēnɡ jiè , zònɡ duò è qù xún chū lí 。

示 其 眷 属 所 生 界 , 纵 堕 恶 趣 寻 出 离 。

ruò nénɡ bú tuì shì chū xīn , jí huò mó dǐnɡ shòu shènɡ jì 。

若 能 不 退 是 初 心 , 即 获 摩 顶 受 圣 记 。

yù xiū wú shànɡ pú tí zhě , nǎi zhì chū lí sān jiè kǔ 。

欲 修 无 上 菩 提 者 , 乃 至 出 离 三 界 苦 。

shì rén jì fā dà bēi xīn , xiān dānɡ zhān lǐ dà shì xiànɡ ,

是 人 既 发 大 悲 心 , 先 当 瞻 礼 大 士 像 ,

yī qiè zhū yuàn sù chénɡ jiù,yǒnɡ wú yè zhànɡ nénɡ zhē zhǐ。

一 切 诸 愿 速 成 就 , 永 无 业 障 能 遮 止 。

yǒu rén fā xīn niàn jīnɡ diǎn , yù dù qún mí chāo bǐ àn ,

有 人 发 心 念 经 典 , 欲 度 群 迷 超 彼 岸 ,

suī lì shì yuàn bù sī yì , xuán dú xuán wànɡ duō fèi shī ,

虽 立 是 愿 不 思 议 , 旋 读 旋 忘 多 废 失,

sī rén yǒu yè zhànɡ huò ɡù , yú dà chénɡ jīnɡ bù nénɡ jì 。

斯 人 有 业 障 惑 故 , 于 大 乘 经 不 能 记 。

ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ yǐ xiānɡ huā , yī fu yǐn shí zhū wán jù ,

供 养 地 藏 以 香 华 , 衣 服 饮 食 诸 玩 具 ,

yǐ jìnɡ shuǐ ān dà shì qián , yī rì yī yè qiú fú zhī ,

以 净 水 安 大 士 前 , 一 日 一 夜 求 服 之,

fā yīn zhònɡ xīn shèn wǔ xīn , jiǔ ròu xié yín jí wànɡ yǔ ,

发 殷 重 心 慎 五 辛 , 酒 肉 邪 淫 及 妄 语 ,

sān qí rì nèi wù shā hài , zhì xīn si niàn dà shì mínɡ ,

三 七 日 内 勿 杀 害 , 至 心 思 念 大 士 名 ,

jí yú mènɡ zhōnɡ jiàn wú biān , júe lái biàn dé lì ɡēn ěr ,

即 于 梦 中 见 无 边 , 觉 来 便 得 利 根 耳 ,

yīnɡ shì jīnɡ jiāo lì ěr wén,qiān wàn shēnɡ zhōnɡ yǒnɡ bú wànɡ。

应 是 经 教 历 耳 闻,千 万 生 中 永 不 忘 。

yǐ shì dà shì bù sī yì , nénɡ shǐ sī rén huò cǐ huì。

以 是 大 士 不 思 议 , 能 使 斯 人 获 此 慧 。

pín qiónɡ zhònɡ shēnɡ jí jí bìnɡ,jiā zhái xiōnɡ shuāi juàn shǔ lí。

贫 穷 众 生 及 疾 病 , 家 宅 凶 衰 眷 属 离。

shuì mènɡ zhī zhōnɡ xī bù ān,qiú zhě ɡuāi wéi wú chēnɡ suì。

睡 梦 之 中 悉 不 安 , 求 者 乖 违 无 称 遂。

zhì xīn zhān lǐ dì zànɡ xiànɡ ,yī qiè è shì jiē xiāo miè。

至 心 瞻 礼 地 藏 像 , 一 切 恶 事 皆 消 灭 。

zhì yú mènɡ zhōnɡ jìn dé ān , yī shí fēnɡ ráo shén ɡuǐ hù 。

至 于 梦 中 尽 得 安 , 衣 食 丰 饶 神 鬼 护 。

yù rù shān lín jí dù hǎi , dú è qín shòu jí è rén ,

欲 入 山 林 及 渡 海 , 毒 恶 禽 兽 及 恶 人,

è shén è ɡuǐ bìnɡ è fēnɡ , yī qiè zhū nàn zhū kǔ nǎo 。

恶 神 恶 鬼 并 恶 风 , 一 切 诸 难 诸 苦 恼 。

dàn dānɡ zhān lǐ jí ɡònɡ yǎnɡ , dì zànɡ pú sà dà shì xiànɡ ,

但 当 瞻 礼 及 供 养 , 地 藏 菩 萨 大 士 像 ,

rú shì shān lín dà hǎi zhōnɡ , yīnɡ shì zhū è jiē xiāo miè 。

如 是 山 林 大 海 中 , 应 是 诸 恶 皆 消 灭 。

ɡuān yīn zhì xīn tīnɡ wú shuō , dì zànɡ wú jìn bù sī yì ,

观 音 至 心 听 吾 说 , 地 藏 无 尽 不 思 议 ,

bǎi qiān wàn jié shuō bù zhōu,ɡuǎnɡ xuān dà shì rú shì lì。

百 千 万 劫 说 不 周 , 广 宣 大 士 如 是 力 。

dì zànɡ mínɡ zi rén ruò wén , nǎi zhì jiàn xiànɡ zhān lǐ zhě ,

地 藏 名 字 人 若 闻 , 乃 至 见 像 瞻 礼 者,

xiānɡ huā yī fu yǐn shí fènɡ,ɡònɡ yǎnɡ bǎi qiān shòu miào lè。

香 华 衣 服 饮 食 奉 , 供 养 百 千 受 妙 乐。

ruò nénɡ yǐ cǐ huí fǎ jiè , bì jìnɡ chénɡ fó chāo shēnɡ sǐ。

若 能 以 此 回 法 界 , 毕 竟 成 佛 超 生 死 。

shì ɡù ɡuān yīn rǔ dānɡ zhī , pǔ ɡào hénɡ shā zhū ɡuó tǔ 。

是 故 观 音 汝 当 知 , 普 告 恒 沙 诸 国 土 。

 

zhǔ lěi rén tiān pǐn dì shí sān

嘱累人天品第十三

 

ěr shí shì zūn jǔ jīn sè bì , yòu mó dì zànɡ pú sà mó

尔 时 世 尊 举 金 色 臂 , 又 摩 地 藏 菩 萨 摩

hē sà dǐnɡ , ér zuò shì yán : dì zànɡ dì zànɡ , rǔ zhī

诃 萨 顶 , 而 作 是 言 : 地 藏 地 藏 , 汝 之 

shén lì bù kě sī yì 、 rǔ zhī cí bēi bù kě sī yì 、

神 力 不 可 思 议 、 汝 之 慈 悲 不 可 思 议 、

rǔ zhī zhì huì bù kě sī yì 、 rǔ zhī biàn cái bù kě sī

汝 之 智 慧 不 可 思 议 、 汝 之 辩 才 不 可 思

yì, zhènɡ shǐ shí fānɡ zhū fó, zàn tàn xuān shuō rǔ zhī bú

议 , 正 使 十 方 诸 佛 , 赞 叹 宣 说 汝 之 不

sī yì shì , qiān wàn jié zhōnɡ , bù nénɡ dé jìn 。

思 议 事 , 千 万 劫 中 , 不 能 得 尽 。

dì zànɡ dì zànɡ , jì wú jīn rì zài dāo lì tiān zhōnɡ , yú

地 藏 地 藏 , 记 吾 今 日 在 忉 利 天 中 , 于

bǎi qiān wàn yì bù kě shuō , bù kě shuō , yī qiè zhū fó

百 千 万 亿 不 可 说  , 不 可 说 , 一 切 诸 佛

pú sà , tiān lónɡ bá bù , dà huì zhī zhōnɡ , zài yǐ rén

菩 萨 , 天 龙 八 部 , 大 会 之 中 , 再 以 人 

tiān zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ,wèi chū sān jiè,zài huǒ zhái zhōnɡ zhě

天 诸 众 生 等 , 未 出 三 界, 在 火 宅 中 者 

, fù zhǔ yú rǔ 。 wú lìnɡ shì zhū zhònɡ shēnɡ , duò è qù

, 付 嘱 于 汝 。 无 令 是 诸 众 生 , 堕 恶 趣

zhōnɡ , yī rì yī yè , hé kuànɡ ɡènɡ luò wǔ wú jiàn , jí

中 , 一 日 一 夜 , 何 况 更 落 五 无 间 , 及

ā bí dì yù , dònɡ jīnɡ qiān wàn yì jié , wú yǒu chū qī 。

阿 鼻 地 狱 , 动 经 千 万 亿 劫 , 无 有 出 期 。

dì zànɡ ,shì nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ , zhì xìnɡ wú dìnɡ,

地 藏 , 是 南 阎 浮 提 众 生 , 志 性 无 定 ,

xí è zhě duō 。 zònɡ fā shàn xīn , xū yú jí tuì 。 ruò

习 恶 者 多。 纵 发 善 心 , 须 臾 即 退。 若 

yù è yuán ,niàn niàn zēnɡ zhǎnɡ 。yǐ shì zhī ɡù , wú fēn

遇 恶 缘 , 念 念 增 长。 以 是 之 故 , 吾 分 

shì xínɡ , bǎi qiān yì huà dù , suí qí ɡēn xìnɡ ér dù tuō

是 形 , 百 千 亿 化 度 , 随 其 根 性 而 度 脱 

zhī 。

之 。

dì zànɡ , wú jīn yīn qín , yǐ tiān rén zhònɡ , fù zhǔ yú

地 藏 , 吾 今 殷 勤 , 以 天 人 众 , 付 嘱 于

rǔ 。 wèi lái zhī shì , ruò yǒu tiān rén , jí shàn nán zǐ

汝 。 未 来 之 世 , 若 有 天 人 , 及 善 男 子

shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ ,zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn ,yī máo

善 女 人 , 于 佛 法 中 , 种 少 善 根 , 一 毛 

yī chén , yī shā yī dī , rǔ yǐ dào lì , yōnɡ hù shì

一 尘 , 一 沙 一 渧 , 汝 以 道 力 , 拥 护 是 

rén , jiàn xiū wú shànɡ , wù lìnɡ tuì shī 。

人 , 渐 修 无 上 , 勿 令 退 失 。

fù cì dì zànɡ ,wèi lái shì zhōnɡ , ruò tiān ruò rén ,suí

复 次 地 藏 , 未 来 世 中 , 若 天 若 人 , 随 

yè bào yìnɡ , luò zài è qù 。 lín duò qù zhōnɡ , huò zhì

业 报 应 , 落 在 恶 趣 。 临 堕 趣 中 , 或 至 

mén shǒu ,shì zhū zhònɡ shēnɡ,ruò nénɡ niàn dé yī fó mínɡ,

门 首 , 是 诸 众 生 , 若 能 念  得 一 佛 名 ,

yī pú sà mínɡ , yī jù yī jì dà chénɡ jīnɡ diǎn 。 shì zhū

一 菩 萨 名 , 一 句 一 偈 大 乘 经 典。 是 诸 

zhònɡ shēnɡ ,rǔ yǐ shén lì ,fānɡ biàn jiù bá ,yú shì rén

众 生 , 汝 以 神 力 , 方 便 救 拔 , 于 是 人 

suǒ,xiàn wú biān shēn,wéi suì dì yù,qiǎn lìnɡ shēnɡ tiān

所 , 现 无 边 身 , 为 碎 地 狱 , 遣 令 生 天 

, shòu shènɡ miào lè 。

, 受 胜 妙 乐 。

ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán :

尔 时 世 尊 , 而 说 偈 言 :

xiàn zài wèi lái tiān rén zhònɡ,wú jīn yīn qín fù zhǔ rǔ ,

现 在 未 来 天 人 众 , 吾 今 殷 勤 付 嘱 汝 ,

yǐ dà shén tōnɡ fānɡ biàn dù , wù lìnɡ duò zài zhū è qù 。

以 大 神 通 方 便 度 , 勿 令 堕 在 诸 恶 趣 。

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà , hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 胡 跪 合 掌 白 佛

yán : shì zūn, wéi yuàn shì zūn bù yǐ wéi lǜ 。 wèi lái

言 : 世 尊 , 唯 愿 世 尊 不 以 为 虑 。 未 来 

shì zhōnɡ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ

世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人 , 于 佛 法 中 

, yī niàn ɡōnɡ jìnɡ,wǒ yì bǎi qiān fānɡ biàn ,dù tuō shì

, 一 念 恭 敬 , 我 亦 百 千 方 便 , 度 脱 是 

rén,yú shēnɡ sǐ zhōnɡ sù dé jiě tuō。hé kuànɡ wén zhū shàn

人 , 于 生 死 中 速 得 解 脱。 何 况 闻 诸 善 

shì,niàn niàn xiū xínɡ ,zì rán yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuì

事 , 念 念 修 行 , 自 然 于 无 上 道 永 不 退 

zhuǎn 。

转。

shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà,mínɡ xū kōnɡ zànɡ

说 是 语 时 , 会 中 有 一 菩 萨 ,名 虚 空 藏 

, bái fó yán : shì zūn , wǒ zì zhì dāo lì , wén yú

, 白 佛 言 : 世 尊 , 我 自 至 忉 利 , 闻 于

rú lái zàn tàn dì zànɡ pú sà , wēi shén shì lì , bù kě

如 来 赞 叹 地 藏 菩 萨 , 威 神 势 力 , 不 可

sī yì 。wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén

思 议 。 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人 

,nǎi jí yī qiè tiān lónɡ,wén cǐ jīnɡ diǎn jí dì zànɡ mínɡ

, 乃 及 一 切 天 龙 , 闻 此 经 典 及 地 藏 名 

zì,huò zhān lǐ xínɡ xiànɡ,dé jǐ zhǒnɡ fú lì ? wéi yuàn

字 , 或 瞻 礼 形 像 , 得 几 种 福 利 ? 唯 愿 

shì zūn , wéi wèi lái xiàn zài yī qiè zhònɡ děnɡ ,

世 尊 , 为 未 来 现 在 一 切 众 等 ,

luè ér shuō zhī 。

略 而 说 之 。

fó ɡào xū kōnɡ zànɡ pú sà : dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi

佛 告 虚 空 藏 菩 萨 : 谛 听 谛 听 ! 吾 当 为 

rǔ fēn bié shuō zhī 。ruò wèi lái shì ,yǒu shàn nán zǐ shàn

汝 分 别 说 之。 若 未 来 世 , 有 善 男 子 善 

nǚ rén ,jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ , jí wén cǐ jīnɡ , nǎi zhì

女 人 , 见 地 藏 形 像 , 及 闻 此 经 , 乃 至 

dú sònɡ , xiānɡ huā yǐn shí ,yī fu zhēn bǎo , bù shī ɡònɡ

读 诵 , 香 华 饮 食 , 衣 服 珍 宝 , 布 施 供 

yǎnɡ , zàn tàn zhān lǐ , dé èr shí bā zhǒnɡ lì yì : yī

养 , 赞 叹 瞻 礼 , 得 二 十 八 种 利 益 : 一

zhě 、 tiān lónɡ hù niàn ,èr zhě 、shàn ɡuǒ rì zēnɡ , sān

者 、 天 龙 护 念 , 二 者 、 善 果 日 增 , 三 

zhě 、 jí shènɡ shànɡ yīn , sì zhě 、 pú tí bú tuì , wǔ

者 、 集 圣 上 因 , 四 者 、 菩 提 不 退 , 五

zhě 、 yī shí fēnɡ zú , liù zhě 、 jí yì bù lín , qī

者 、 衣 食 丰 足 , 六 者 、 疾 疫 不 临 , 七

zhě 、 lí shuǐ huǒ zāi , bā zhě 、 wú dào zéi è , jiǔ

者 、 离 水 火 灾 , 八 者 、 无 盗 贼 厄 , 九 

zhě 、 rén jiàn qīn jìnɡ , shí zhě 、shén ɡuǐ zhù chí , shí

者 、 人 见 钦 敬 , 十 者 、 神 鬼 助 持 , 十 

yī zhě 、 nǚ zhuǎn nán shēn ,shí èr zhě 、wéi wánɡ chén nǚ

一 者 、 女 转 男 身 , 十 二 者 、 为 王 臣 女

,shí sān zhě 、duān zhènɡ xiànɡ hǎo,shí sì zhě、duō shēnɡ

, 十 三 者、 端 正 相 好 , 十 四 者 、 多 生 

tiān shànɡ 。 shí wǔ zhě 、 huò wéi dì wánɡ , shí liù zhě 、

天 上。 十 五 者 、 或 为 帝 王 , 十 六 者 、

sù zhì mìnɡ tōnɡ , shí qī zhě 、 yǒu qiú jiē cónɡ , shí bā

宿 智 命 通 , 十 七 者 、 有 求 皆 从 , 十 八

zhě 、 juàn shǔ huān lè , shí jiǔ zhě 、 zhū hènɡ xiāo miè ,

者 、 眷 属 欢 乐 , 十 九 者 、 诸 横 消 灭,

èr shí zhě 、 yè dào yǒnɡ chú , èr shí yī zhě 、 qù chù

二 十 者 、 业 道 永 除 , 二 十 一 者 、 去 处 

jìn tōnɡ , èr shí èr zhě 、 yè mènɡ ān lè , èr shí sān

尽 通 , 二 十 二 者 、 夜 梦 安 乐 , 二 十 三 

zhě 、 xiān wánɡ lí kǔ , èr shí sì zhě 、 sù fú shòu shēnɡ

者 、 先 亡 离 苦 , 二 十 四 者 、 宿 福 受 生 

, èr shí wǔ zhě 、 zhū shènɡ zàn tàn , èr shí liù zhě 、

, 二 十 五 者 、 诸 圣 赞 叹 , 二 十 六 者 、

cōnɡ mínɡ lì ɡēn , èr shí qī zhě 、 ráo cí mǐn xīn , èr

聪 明 利 根 , 二 十 七 者 、 饶 慈 愍 心 , 二

shí bā zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。

十 八 者 、 毕 竟 成 佛 。

fù cì xū kōnɡ zànɡ pú sà : ruò xiàn zài wèi lái , tiān lónɡ

复 次 虚 空 藏 菩 萨 : 若 现 在 未 来 , 天 龙 

ɡuǐ shén , wén dì zànɡ mínɡ , lǐ dì zànɡ xínɡ , huò wén dì

鬼 神 , 闻 地 藏 名 , 礼 地 藏 形 , 或 闻 地

zànɡ běn yuàn shì xínɡ ,zàn tàn zhān lǐ ,dé qī zhǒnɡ lì yì:

藏 本 愿 事 行 , 赞 叹 瞻 礼 , 得 七 种 利 益 :

yī zhě 、 sù chāo shènɡ dì , èr zhě 、 è yè xiāo miè ,

一 者 、 速 超 圣 地 , 二 者 、 恶 业 消 灭,

sān zhě 、 zhū fó hù lín , sì zhě 、 pú tí bú tuì ,

三 者 、 诸 佛 护 临 , 四 者 、 菩 提 不 退,

wǔ zhě 、 zēnɡ zhǎnɡ běn lì , liù zhě 、 sù mìnɡ jiē tōnɡ ,

五 者 、 增 长 本 力 , 六 者 、 宿 命 皆 通 ,

qī zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。

七 者 、 毕 竟 成 佛 。

ěr shí , shí fānɡ yī qiè zhū lái , bù kě shuō bù kě shuō

尔 时 , 十 方 一 切 诸 来 , 不 可 说 不 可 说 

zhū fó rú lái , jí dà pú sà tiān lónɡ bá bù , wén shì

诸 佛 如 来 , 及 大 菩 萨 天 龙 八 部 , 闻 释 

jiā móu ní fó ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì zànɡ pú sà ,dà wēi

迦 牟 尼 佛 , 称 扬 赞 叹 地 藏 菩 萨 , 大 威 

shén lì , bù kě sī yì , tàn wèi cénɡ yǒu 。

神 力 , 不 可 思 议 , 叹 未 曾 有 。

shì shí , dāo lì tiān ,yǔ wú liànɡ xiānɡ huā ,tiān yī zhū

是 时 , 忉 利 天 , 雨 无 量 香 华 , 天 衣 珠 

yīnɡ , ɡònɡ yǎnɡ shì jiā móu ní fó , jí dì zànɡ pú sà yǐ

璎 , 供 养 释 迦 牟 尼 佛 , 及 地 藏 菩 萨 已

, yī qiè zhònɡ huì , jù fù zhān lǐ , hé zhǎnɡ ér tuì 。

, 一 切 众 会 , 俱 复 瞻 礼 , 合 掌 而 退 。

本文链接:http://www.dizangjing.cn/post/35.html

转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!

上一篇   下一篇

相关文章

网友评论